Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územné plánovanie

Referát územného plánovania zabezpečuje:

- zabezpečovanie obstarávania a spracovania územnoplánovacích podkladov
- zabezpečovanie obstarávania, spracovania, prerokúvania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a udržiavanie jej aktuálneho stavu

- účasť na prerokovaniach a vydávanie stanovísk k nadradeným územnoplánovacím dokumentáciám, územnoplánovacím podkladom a k ostatným podkladom a strategickým materiálom
- podávanie územnoplánovacích informácií,
- usmerňovanie investičnej činnosti v mestskej časti a vydávanie stanovísk mestskej časti k investičným zámerom z hľadiska overovania jej súladu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a s ďalšími územnoplánovacími podkladmi a príslušnými platnými právnymi predpismi,
- príprava podkladov do komisie pre výstavbu, územný rozvoj , životné prostredie, dopravu, ochranu verejného poriadku a verejného záujmu,
- vydávanie záväzných stanovísk v zmysle §140a odst.1 b) a §140 b stavebného zákona 
- vydávanie stanovísk k strategickým materiálom v oblasti dopravy
- zabezpečovanie zmeny dopravného značenia a príprava podkladov na schválenie v operatívnej komisii hlavného mesta
- určovanie súpisných a orientačných čísiel v zmysle §2c zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení
- vedenie registra adries v zmysle zákona č.125/2015 Z.z. o registri adries

Obstarávanie Zmien a doplnkov č. 01 Územného plánu zóny Devín I

Dňa 15.05.2023 začal proces obstarávania Zmien a doplnkov č. 01 Územného plánu zóny Devín I. Momentálne sú zmeny a doplnky vo fáze spracovávania podnetov a prípravy návrhu zmien ÚP.

 

Územnoplánovacia dokumentácia:

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007

https://mapy.bratislava.sk
https://www.bratislava.sk/sk/uzemny-plan

Územný plán zóny Devín I, rok 2018
Záväzná časť Územného plánu zóny Devín I bola schválená VZN č.4/2018 (príloha VZN)
príloha č.1: Textová časť 
príloha č.2: Grafická časť - záväzná časť: výkres č.4: Funkčná a priestorová regulácia 
príloha č.2: Grafická časť - záväzná časť: výkres č. 8: Pozemky pre verejnoprospešné stavby

 

Ostatné podklady:

Zákres záplavovej čiary do katastrálnej mapy

Formuláre:

Žiadosť o UPI (informáciežiadosť)
Podklady pre Stavebnú a dopravnú komisiu

Súbory na stiahnutie

Územný plán zóny Devín I

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Územný plán zóny Devín I: Záväzná časť Veľkosť: 2.46 MB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Územný plán zóny Devín I: Smerná časť Veľkosť: 14.5 MB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Grafická časť: Širšie vzťahy Veľkosť: 6.68 MB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Grafická časť: Komplexný urbanistický návrh funkčného využitia a priestorového usporiadania Veľkosť: 10.7 MB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Grafická časť: Komplexný urbanistický návrh funkčného využitia a priestorového usporiadania - mapové listy Veľkosť: 11.9 MB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Grafická časť: Urbanistické detaily (vybrané časti) Veľkosť: 16.4 MB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Grafická časť: Funkčná a priestorová regulácia Veľkosť: 2.3 MB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Grafická časť: Funkčná a priestorová regulácia - mapové listy Veľkosť: 3.69 MB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Grafická časť: Ochrana prírody a krajiny, prvky ÚSES, zeleň a rekreácia Veľkosť: 8.32 MB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Grafická časť: Verejná dopravná vybavenosť Veľkosť: 10.1 MB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Grafická časť: Verejná dopravná vybavenosť - mapové listy Veľkosť: 11.1 MB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Grafická časť: Verejná technická vybavenosť - zásobovanie vodou Veľkosť: 8.28 MB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Grafická časť: Verejná technická vybavenosť - Odkanalizovanie a protipovodňová ochrana Veľkosť: 8.28 MB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Grafická časť: Verejná technická vybavenosť - zásobovanie plynom Veľkosť: 8.26 MB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Grafická časť: Verejná technická vybavenosť - zásobovanie elektrickou energiou Veľkosť: 8.26 MB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Grafická časť: Verejná technická vybavenosť - elektronické komunikácie Veľkosť: 8.25 MB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Grafická časť: Pozemky pre verejnoprospešné stavby Veľkosť: 1.46 MB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Návrh VZN - vyhlásenie záväznej časti územného plánu zóny Devín I Veľkosť: 142.2 kB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Príloha č. 3. Rozhodnutie OÚ BA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie Veľkosť: 1.68 MB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Príloha č. 4. Stanoviská k riešeniu protipovodňovej ochrany Veľkosť: 1021.3 kB Formát: pdf Dátum: 18.10.2023
Príloha č. 4. Stanovisko Hlav.mesta k protipov.ochrane Veľkosť: 1.26 MB Formát: pdf Dátum: 18.10.2023
Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, mestských častí, organizácií verejného dopravného a technického vybavenia, právnických a fyzických osôb Veľkosť: 1.01 MB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022
Územný plán zóny Devín I: Doložka civilnej ochrany obyvateľstva Veľkosť: 877.5 kB Formát: pdf Dátum: 3.8.2022

Kritériá pamiatkovej ochrany na území pásma NKP Devín – Slovanské hradisko

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
2 Veľkosť: 1.73 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
11 Veľkosť: 1.6 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
12 Veľkosť: 2.83 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
13 Veľkosť: 2.84 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
14a Veľkosť: 1.84 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
14b Veľkosť: 2.22 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
15a Veľkosť: 2.66 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
15b Veľkosť: 3.02 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
16 Veľkosť: 2.51 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
16 NKP Veľkosť: 465.7 kB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
16 UPN Veľkosť: 2.71 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
17 Veľkosť: 2.23 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
18 Veľkosť: 2.96 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
19 Veľkosť: 2.56 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
10c Veľkosť: 2.27 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
3 Veľkosť: 2.76 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
4a Veľkosť: 3.05 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
4b Veľkosť: 2.25 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
5a Veľkosť: 2.27 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
5b Veľkosť: 2.56 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
6 Veľkosť: 2.64 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
7 Veľkosť: 2.81 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
8 Veľkosť: 2.87 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
9a (1) Veľkosť: 2.82 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
9b Veľkosť: 2.51 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
textova cast Veľkosť: 682.3 kB Formát: pdf Dátum: 18.10.2023
zoznam vykresov Veľkosť: 710.6 kB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
10b Veľkosť: 3.41 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
10a Veľkosť: 3.39 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023
1 Veľkosť: 2.35 MB Formát: jpg Dátum: 18.10.2023