Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ohlasovňa pobytu

a) vykonáva a vedie
- evidenciu trvalých a prechodných pobytov občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky na území mestskej časti v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR. Potvrdenie o pobyte sa vydáva iba osobne na základe žiadosti a overenia totožnosti v občianskom preukaze.
b) vydáva
- potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky. Potvrdenie o pobyte sa vydáva iba osobne žiadateľovi (zákonnému zástupcovi) po overení totožnosti v občianskom preukaze. 

Tlačivo: Žiadosť o oznámenie miesta trvalého pobytu obyvateľa


Cudzí štátni príslušníci sa prihlasujú na pobyt na Cudzineckej polícii, Hrobákova 44, Bratislava- Petržalka.
Mestská časť Bratislava- Devín nemá samostatnú matriku. Matričnú agendu pre občanov našej mestskej časti vybavuje Matrika na Miestnom úrade v Karlovej Vsi – Nám. Sv. Františka č. 8. Bližšie informácie o matrike nájdete tu: https://www.karlovaves.sk/sluzby-obcanom/centrum-sluzieb-obcanom/matrika/
Lehota vybavenia agendy ohlasovne pobytu: na počkanie počas stránkových hodín (pondelok 9:00-17:00, streda 8:00-16:00)

Správne poplatky:

 • prihlásenie/odhlásenie/zrušenie: bez správneho poplatku
 • potvrdenie o pobyte občana – 7 €, úhrada v hotovosti v pokladni MÚ

Vybavuje: Mgr. Zuzana Volleková, 02/ 6020 2517, zuzana.vollekova@devin.sk

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT :

 • Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
 • Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt.
 • Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej vyššie ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.
 • Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. 
 • Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Trvalý pobyt dieťaťa:

 • Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia.
 • Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, rodný list dieťaťa je vydaný osobitnou matrikou na území SR a začiatkom trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

Potrebné doklady a dokumenty k prihláseniu na trvalý pobyt:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR (nie staršie ako 6 mesiacov) ak nemá platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • originál dokladu o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti sa nevyžaduje. Pre urýchlenie procesu prihlásenia je potrebné poznať číslo listu vlastníctva k predmetnej budove, katastrálne územie a ulicu. V prípade, že ide o byt, číslo bytu.
 • ak ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom danej nehnuteľnosti môžete prihlásiť na trvalý pobyt manžela/manželku, deti mladšie ako 18 rokov 
 • ak nie ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom danej nehnuteľnosti potrebujete písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Prípadne všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne.
 • Potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti

ODHLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU:

 • Doterajší trvalý pobyt občana sa odhlási tým spôsobom, že sa občan prihlási na nový trvalý pobyt a tým automaticky zaniká doterajší.
 • Ak sa jedná o nový trvalý pobyt v inom meste, ohlasovňa pobytu zabezpečí nahlásenie tejto zmeny do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu občana zaslaním odhlasovacieho lístka.

 SKONČENIE TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

 • Občan, pripravujúci sa na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť ohlasovni skončenie trvalého pobytu s tým, že je povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu a následne odovzdať občiansky preukaz Okresnému riaditeľstvu policajného zboru.
 • Občan nachádzajúci sa už v zahraničí, ktorý sa tam rozhodne pre skončenie trvalého pobytu v Slovenskej republike, môže tak urobiť prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v danej krajine.   

Návrh na zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo

Potrebné doklady a dokumenty:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby návrh musia podať všetci vlastníci), ktorý navrhovatelia podpíšu priamo pred zamestnancom ohlasovne, inak ich podpisy musia byť úradne osvedčené, 
 • doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (aktuálny doklad o vlastníctve nehnuteľnosti vydaný správou   katastra (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu), právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní)
 • návrh na zrušenie trvalého pobytu nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti a tiež voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka

PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT:

 • Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.
 • Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.
 • Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.

  V prípade prihlasovania sa na prechodný pobyt sa postupuje rovnako ako pri prihlasovaní sa na trvalý pobyt.