Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Súpisné a orientačné čísla

Číslovanie budov uskutočňuje obec v zmysle §2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

V zmysle vyhlášky č.141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 31/2003 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa

k žiadosti o určenie (príp. potvrdenie) súpisného a orientačného čísla prikladá:

1. K novostavbe:

- doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
- originál právoplatného kolaudačného rozhodnutia - k nahliadnutiu a možnosti overenia
- originál geometrického plánu - k nahliadnutiu
- zameranie adresného bodu podľa §3 ods.4 zákona č.125/2015 Z.z. o registri adries
- údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

2. K starej stavbe (postavenej do účinnosti stavebného zákona, t.j. do 09/1976):

- kolaudačné rozhodnutie, prípadne ak nie je k dispozícii kolaudačné rozhodnutie treba predložiť overené čestné prehlásenie, že stavba...................(uviesť druh stavby) je postavená pred účinnosťou stavebného zákona t.j. v roku........ a nemá k dispozícii kolaudačné rozhodnutie, stavebníkmi boli.............................................................
- vzťah k stavbe možno dokladovať i originálom kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, dedičského rozhodnutia ...
- v prípade, že stará stavba je postavená na pozemku, ktorý je vo vlastníctve inej osoby - je potrebné predložiť zmluvný vzťah s vlastníkom pozemku.
- geometrický plán v prípade, že stavba nebola zameraná (zák. 162/1995 o katastri nehnuteľnosti)
- zameranie adresného bodu (podľa §3 ods.4 zákona č.125/2015 Z.z. o registri adries)

k žiadosti o zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla prikladá:

- doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
- zameranie adresného bodu podľa §3 ods.4 zákona č.125/2015 Z.z. o registri adries, ak to má vplyv na zmenu súpisného alebo orientačného čísla
- dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (napr. rozhodnutie o odstránení stavby a potvrdenie o odstránení stavby,....)

Ak obec vyhovie žiadosti o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa formou oznámenia.

Žiadosť o určenie, zmenu, zrušenie alebo potvrdenie súpisného a orientačného čísla.