Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kolaudačné rozhodnutie

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie  alebo tú časť stavby na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie zakladá právo stavbu alebo stavebnú úpravu začať užívať a povinnosť užívať ju na povolené účely a v súlade s podmienkami určenými v kolaudačnom rozhodnutí.
Kolaudačné rozhodnutie sa nemôže vydať, keď nie sú splnené základné požiadavky na stavby (podľa stavebného zákona) a nie sú tým vytvorené základné bezpečnostné podmienky, hygienické podmienky a ochrana životného prostredia pre stavby (napr. nie je zabezpečené vykurovanie stavy a pripojenie na inžinierske siete, nie je zabezpečená plynulá prevádzka výťahov, nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám, nie sú predložené vyhovujúce výsledky predpísaných skúšok...). 

Potrebné doklady

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby
 • Výkresy v dvoch vyhotoveniach, v ktorých sú vyznačené zmeny, od územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas výstavby, ich opis a zdôvodnenie,
 • Geometrický plán skutočného zamerania stavby  s určením adresného bodu (GP musí byť overený  správou katastra nehnuteľností),
 • Zápis do digitálnej technickej mapy mesta,
 • Doklad o nakladaní so stavebným odpadom počas výstavby (stanovisko Okresného úradu BA, Tomášikova 46, Bratislava, odbor životné prostredie - odpadové hospodárstvo),
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu pre vodné stavby, 
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie,
 • Povolenie zriadenia vjazdu na miestnu (verejnú) komunikáciu,
 • Povolenie na užívanie  zdroja znečisťovania ovzdušia,
 • Doklady o splnení základných požiadaviek na stavby:
  a) revízna správa NN prípojky a vnútornej  elektroinštalácie, (EPS),
  b) revízna správa bleskozvodu,
  c) revízna správa plynoinštalácii (prípojka a vnútorná inštalácia), tlaková skúška plynového potrubia,
  d) osvedčenie o nezávadnosti komína,
  e) tlakové skúšky vodovodu, skúška tesnosti kanalizácie, vykurovacia skúška,
  f) energetický certifikát,
  l) certifikáty – prehlásenia o zhode  stavebných výrobkov
  m) povodňový plán (pre stavby v inundačnom území)
 • Kópia právoplatného stavebného povolenia,
 • Projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní (predložiť pri ústnom  konaní),
 • Plná moc (v prípade, ak sa dá stavebník zastupovať),
 • Ďalšie doklady:
  a) funkčné skúšky VZT
  b) povolenie ObÚŽP k užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia (stredný a veľký zdroj)
  c) doklad o vykonaní  úradnej skúšky  k vyhradeným tech. zariadeniam (výťah, tlakové nádoby, VZT ...)
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku – hradí sa na základe predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
 • Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady.

Správny poplatok (v eurách):

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na
a) stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
    rodinný dom    35,00 EUR
    bytový dom    120,00 EUR
b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
ak zastavaná plocha neprekračuje 25 m²     25,00 EUR
ak zastavaná plocha prekračuje 25 m²         50,00 EUR
c) stavebné povolenie dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
  rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu   25,00 EUR
  bytových domov   50,00 EUR
d) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 • garáže s jedným alebo dvomi miestami           20,00 EUR
 • prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť   20,00 EUR
 • na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m², malé čistiarne odpadových vôd, jazierka     20,00 EUR
 • na spevnené plochy a parkoviská    20,00 EUR
 • na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady    20,00 EUR

e) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 • garáže s jedným alebo dvomi miestami               30,00 EUR
 • prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť       30,00 EUR
 • na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka                30,00 EUR
 • na spevnené plochy a parkoviská                       30,00 EUR
 • na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady       30,00 EUR

f) zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)   20,00 EUR
g) ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 •     do 50 000 €  vrátane   60,00
 •     nad 50 000 € do 100 000 €     vrátane       120,00
 •     nad 100 000 € do 500 000 €    vrátane      250,00
 •     nad 500 000 € do 1 000 000 €  vrátane   400,00
 •     nad 1 000 000 do 10 000 000 €  vrátane  530,00
 •     nad 10 000 000 €  660,00