Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zmena v užívaní stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.
Zmena v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby zásadne vyžaduje najprv stavebné konanie a po ukončení zmeny stavby kolaudačné konanie.
Zmena v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, môže stavebný úrad prerokovať v spojenom konaní o zmene v užívaní stavby.

Potrebné doklady

  • Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
  • Doklady, ktorými sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom / nájomná zmluva
  • Dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov
  • Kolaudačné, alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak  sa iné doklady nezachovali
  • Preukázanie potreby parkovacích miest v zmysle STN 73 6110/Z2,  
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku - poplatok sa hradí po vyhotovení predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
  • Stanoviská dotknutých orgánov
  • Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady

Správny poplatok (v eurách):

Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného povolenia  30,00