Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Postup pri sťažnostiach a petíciách

Všetky písomné podania – petície, sťažnosti prijíma mestská časť v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín v pracovných dňoch počas pracovných hodín.

Pri vybavovaní sťažností mestská časť dodržiava lehoty podľa § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a to:

  • povinnosť vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od doručenia,
  • ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže prednosta miestneho úradu predĺžiť lehotu pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Miestny úrad oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

Pri vybavovaní petícií mestská časť dodržiava zákon číslo 29/2015 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2015 Z.z.

  • miestny úrad je povinný prešetriť a vybaviť petíciu do 30 pracovných dní od doručenia,
  • ak nie je možné petíciu vybaviť v tejto lehote, miestny úrad písomne oznámi osobe, ktorá petíciu podala, že bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.