Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odpadové hospodárstvo

Základné informácie o nakladaní s komunálnym odpadom v Bratislave nájdete tu

https://www.bratislava.sk/sk/komunalny-odpad
VZN č. 6/2020 z 25. júna 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy

V MČ Bratislava – Devín je možné triedený odpad uložiť:

  • sklo v zberných hniezdach na Slovanskom nábreží (pri reštaurácii „U Srnčíka“ a pri hoteli "Hradná brána"), ul. K zlatému rohu (nad areálom BVS), Dolnokorunskej ul. (pri polícii) a Devínskej ceste (na rohu Zlaté schody)
  • papier, plasty, biologicky rozložiteľný odpad do vriec/nádob spoločnosti OLO, a.s., ktoré sú odvážané z obvyklých odvozných miest zmesového odpadu podľa harmonogramu zberu.
  • objemný triedený odpad z papiera alebo plastu (napr. kartónové a polystyrénové obaly z nábytku, elektrospotrebičov a pod.), ktorý nie je možné vložiť do modrých a žltých vriec, je možné odovzdať  na zbernom mieste Kozičova 24 pravidelne každú sobotu v čase od 9:00 do 13:00 hod v období prevádzky kontajneru na bioodpad (marec – november)
  • drobný elektroodpad a batérie na zbernom mieste na Slovanskom nábreží (pri hoteli "Hradná brána")

  • použité jedlé oleje a tuky v dvore za miestnym úradom

  • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v dvore na Kozičovej ul. 24 (každú sobotu v čase od 9:00 do 13:00 hod. v sezóne od marca do novembra)
  • objemný odpad (napr. nábytok, sanitárne zariadenie, dvere, okno, podlahová krytina, koberec a pod.) do veľkokapacitných kontajnerov pristavených podľa aktuálneho harmonogramu v jarnom a jesennom termíne
  • odpad s obsahom škodlivých látok v dvore požiarnej zbrojnice v jarnom a jesennom termín

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Alchýmia odpadu

  • pre obce, ktoré zbierajú samostatne papier a sklo a spoločne zbierajú plasty, kovy a nápojové kartóny (VKM) (891 KB)