Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Miestny kontrolór

Ing. Ľuboš Juríček

lubos.juricek@devin.sk

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava-Devín bol zvolený dňa 06.02.2023 na základe výsledkov tajného hlasovania uznesením č. 24/2023.

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 (kliknutím otvoríte

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023 (kliknutím otvoríte

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024 (kliknutím otvoríte

Postavenie hlavného kontrolóra
 

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta/mestskej časti, ktorý:

a) vykonáva kontrolu v zmysle ustanovení § 18 d) citovaného zákona,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
PLÁN KČ 2.polrok 23 Veľkosť: 402 kB Formát: pdf Dátum: 11.1.2024
PLÁN KČ 1.polrok 24 Veľkosť: 868.8 kB Formát: pdf Dátum: 11.1.2024