Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zmena stavby pred dokončením

Všetky podstatné zmeny oproti projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní sú charakterizované ako zmeny stavby pred dokončením a podliehajú povoleniu stavebného úradu. V konaní o zmene stavby pred dokončením stavebný úrad postupuje  primerane podľa ustanovení upravujúcich stavebné konanie. Ak sa požadovaná zmena podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej v stavebnom konaní, konanie o zmene sa môže spojiť s kolaudačným konaním.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
 • Dokladovanie iného ako vlastníckeho práva k dotknutým parcelám
 • 2 x projektová dokumentácia stavby s vyznačením navrhovaných zmien (vrátane profesií) a situácia osadenia stavby M 1:200 (vrátane susedných stavieb, uličných pohľadov a napojenia na inžinierske siete).  PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
 • Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné  vedenie uskutočňovania  stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, fotokópia  dokladu o odbornej spôsobilosti (ak sa mení oproti  vydanému stavebnému povoleniu)
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku – poplatok sa hradí v hotovosti po vyhotovení predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
 • Vyjadrenia dotknutých orgánov vo väzbe na navrhované zmeny (napr. Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava...)
 • Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady


Správny poplatok (v eurách):

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením:
a) na stavby na bývanie

 • na stavbu rodinného domu     50,00
 • na stavbu bytového domu   200,00

b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny   dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 • ak zastavaná plocha neprekračuje 25 m²     25,00
 • ak zastavaná plocha prekračuje 25 m²     50,00

c) na stavebné povolenie dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 • rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu     35,00
 • bytových domov   100,00

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 • garáže s jedným alebo dvomi miestami     30,00
 • prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť     30,00
 • na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne      odpadových vôd, jazierka     30,00
 • na spevnené plochy a parkoviská     30,00
 • na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady     30,00

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 • garáže s jedným alebo dvomi miestami     50,00
 • prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť     50,00
 • na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka     50,00
 • na spevnené plochy a parkoviská     50,00
 • na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady     50,00

f)  na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)     20,00

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade:

 •     do 50 000 € vrátane   100,00
 •     nad 50 000 € do 100 000 € vrátane   200,00
 •     nad 100 000 € do 500 000 € vrátane   400,00
 •     nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane   600,00
 •     nad 1 000 000 do 10 000 000 € vrátane   800,00
 •     nad 10 000 000 €1 000,00

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby     50,00