Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Osobitné užívanie verejného priestranstva

Osobitné užívanie verejného priestranstva, ambulantný predaj

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky v katastrálnom území Devín vo vlastníctve hlavného mesta Bratislavy alebo zverené do správy mestskej časti Bratislava - Devín.

Verejným priestranstvom na účely dane za osobitné užívanie nie sú pozemky, ktoré hlavné mesto resp. mestská časť prenajala podľa osobitného zákona.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane (Mestskej časti Devín) osobitné užívanie verejného priestranstva na predpísanom tlačive najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Účely užívania a sadzby dane upravuje VZN č. 2/2019

Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva (o. i.) je:

 • Umiestnenie predajného zariadenia za účelom ambulantného predaja
 • Umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, výťah a pod.),
 • umiestnenie letnej terasy,
 • umiestnenie veľkoobjemového kontajnera,
 • propagačná a reklamná akcia,
 • umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení,
 • mobilné predajné miesto v mestských častiach,
 • umiestnenie cirkusu, lunaparku a filmovacej techniky,
 • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, iné.

 

Tlačivá:

Oznámenie o zámere osobitného užívania verejného priestranstva (pdf)

Oznámenie o zámere osobitného užívania verejného priestranstva (word)

Povolenie ambulantného predaja

Za ambulantný predaj považujeme predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu 2),

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava – Devín upravuje VZN č. 2/2020.

Záujemca o ambulantný predaj písomne predloží správcovi trhového miesta MČ Bratislava - Devín:

 • Žiadosť o vydanie povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb (vrátane predpísaných príloh), a to  najneskôr 10 dní pred plánovaným začatím predaja.
 • O povolenie predaja je možné požiadať na celú sezónu (v rámci kalendárneho roka).
 • Oznámenie o zámere osobitného verejného priestranstva,  kde uvedie presné dátumy predajných dní, na základe ktorých mu bude vyrúbená daň.

Tlačivá:

Oznámenie o zámere osobitného užívania verejného priestranstva (pdf)

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste (pdf)

Oznámenie o zámere osobitného užívania verejného priestranstva (word)

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste (word)

 

Mimo príležitostných trhov je ambulantný predaj povolený len na trhovom mieste v MČ Bratislava- Devín, parcela č. 958/20: parkovisko pod hradom Devín - štrkový priestor pod lipami vedľa hotela Hradná brána.

Mestská časť Bratislava- Devín nemá na trhových miestach (okrem organizovaných príležitostných trhov) k dispozícii vodovodnú ani elektrickú prípojku.

Vybavuje: 

https://www.devin.sk/18270/referat-spravy