Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daň za psa

1. SPRÁVCA DANE

       Správu dane za psa vykonáva miestne príslušná obec, na ktorej území je pes chovaný.

2. DAŇ ZA PSA 

Daňovník je: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa.
Predmet dane: Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predmetom dane nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely alebo pes umiestnený v útulku zvierat alebo pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Základ dane: Základom dane je počet psov.
Sadzba dane: Určuje  v súlade so zákonom správca dane VZN č. 2/2019
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:

a) 20,0 EUR pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a má trvalý pobyt v mestskej časti,
b) 40,0 EUR pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a nemá trvalý pobyt v mestskej časti,
c) 10,0 EUR pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a má trvalý pobyt v mestskej časti, ktorej jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok a nežije v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnými osobami,
d) 80,0 EUR pre právnickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

3. DAŇOVÁ POVINNOSŤ K DANI ZA PSA

Vznik: Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.
Zánik: Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

4. PRIZNANIE K DANI ZA PSA

Pri podaní daňového priznania je potrebné sa doložiť:
-doklad totožnosti (OP, cestovný pas)
-očkovací preukaz psa
-rozhodnutie o poberaní dôchodku ( v prípade dôchodcu)
Termín: Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi daňovník najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Ak daňovník podal priznanie k dani za psa a stane sa vlastníkom alebo držiteľom ďalšieho psa je povinný podať čiastkové priznanie k dani príslušnému správcovi dane v lehote podľa prvej vety. Daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Vo výzve správca dane poučí daňový subjekt o následkoch nepodania daňového priznania. Ak daňový subjekt nepodal priznanie, a to ani na výzvu správcu dane správca dane určí daň podľa pomôcok. Ak daňový subjekt po doručení oznámenia o začatí určovania dane podľa pomôcok podá daňové priznanie, správca dane ho môže použiť ako pomôcku.
Tlačivo: Priznanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je „priznanie“, „čiastkové priznanie“, „opravné priznanie“ alebo „dodatočné priznanie“. Osoby sú povinné vyplniť všetky údaje podľa „Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“. Osobné údaje sú chránené podľa osobitného predpisu. Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane. V priznaní sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Daňový subjekt okrem záhlavia priznania vyplní ešte prílohu „Oddiel V. Priznanie k dani za psa“.
Sankcie:
 Ak daňovník nepodá priznanie v ustanovenej lehote správca dane uloží pokutu od 5,00 € do 3000,00 € najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 €; ak nepodá priznanie na výzvu správcu dane, správca dane uloží pokutu od 10,00 € do 3000,00 € najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 10 €; ak nepodá priznanie na výzvu správcu dane.

5 . VYRUBENIE DANE

Forma: Správca dane vyrubí daň za psa rozhodnutím.
Správca dane vyrubí daň za psa rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. Pri nadobudnutí psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť dane za psa rozhodnutím. Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani za psa správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje; proti novému rozhodnutiu alebo časti výroku rozhodnutia možno podať odvolanie.
Splatnosť dane: Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Právoplatnosť rozhodnutia:
Rozhodnutie sa stávajú právoplatným, ak uplynula lehota na odvolanie. Na podanie odvolania je stanovená 30 -dňová lehota odo dňa doručenia rozhodnutia. Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu má odkladný účinok v tej časti výroku rozhodnutia, ktorá bola odvolaním napadnutá.
Vykonateľnosť rozhodnutia:
Rozhodnutie je vykonateľné po márnom uplynutí lehoty pre dobrovoľné plnenie - nasledujúci deň po dni splatnosti dane. Ak je rozhodnutie vykonateľné, správca dane môže neuhradenú daň vymáhať v rámci exekučného konania.

6. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

Doručovanie: Správca dane doručuje písomnosť do vlastných rúk prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo verejnej vyhlášky; ak je to účelné a možné, písomnosti doručujú zamestnanci správcu dane. Ak nebola fyzická osoba, ktorej má byť písomnosť doručená do vlastných rúk, zastihnutá v mieste doručenia, upovedomí ju doručovateľ vhodným spôsobom, že písomnosť príde doručiť znovu v určený deň a hodinu. Ak bude nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží doručovateľ písomnosť na pošte a fyzickú osobu o tom vhodným spôsobom vyrozumie. Ak si nevyzdvihne fyzická osoba písomnosť do 15 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa fyzická osoba o uložení nedozvedela. Písomnosti, ktoré sú určené do vlastných rúk právnickej osobe, je oprávnená prijímať osoba, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby, alebo osoba, ktorá je ňou poverená na prijímanie takýchto písomností. Ak nebola v mieste doručenia osoba oprávnená prijímať písomnosti zastihnutá, upovedomí ju doručovateľ vhodným spôsobom, že písomnosť príde doručiť znovu v určený deň a hodinu. Ak bude nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží doručovateľ písomnosť na pošte a právnickú osobu o tom vhodným spôsobom vyrozumie. Ak si nevyzdvihne právnická osoba písomnosť do 15 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, i keď sa právnická osoba o uložení nedozvedela. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Príloha k DP za psa Veľkosť: 272.7 kB Formát: pdf Dátum: 17.10.2023
potrvrdenie o podaní daňového priznania Veľkosť: 127.1 kB Formát: pdf Dátum: 17.10.2023
žiadosť o vrátenie preplatku na dani Veľkosť: 12 kB Formát: docx Dátum: 17.10.2023
VZN č. 3_2018 o podmienkach držania psov Veľkosť: 133.3 kB Formát: pdf Dátum: 17.10.2023
VZN č.6 2003 podmienky držania psov Veľkosť: 146.1 kB Formát: pdf Dátum: 17.10.2023
VZN 02 2019 o miestnych daniach Veľkosť: 586.5 kB Formát: pdf Dátum: 17.10.2023
Čestné prehlásenie pre účely dane za psa (pdf) Veľkosť: 84.9 kB Formát: pdf Dátum: 17.10.2023
Čestné prehlásenie pre účely dane za psa (doc.) Veľkosť: 24 kB Formát: doc Dátum: 17.10.2023
Poučenie na vyplnenie priznania k dani za psa 2023 Veľkosť: 404 kB Formát: pdf Dátum: 5.2.2024
Priznanie k dani za psa Veľkosť: 707.2 kB Formát: pdf Dátum: 5.2.2024