Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Miestny poplatok za rozvoj

Miestny poplatok za rozvoj je na území mestskej časti Bratislava – Devín vyrubovaný na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o miestnom poplatku zo rozvoj na území mestskej časti Bratislava –Devín v znení neskorších predpisov.

Poplatníkom je  každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané právoplatné stavebné povolenie. V prípade, že stavbu uskutočňuje viacero stavebníkov, poplatníkom je každý stavebník v rovnakom pomere, ak sú to manželia, poplatníkmi sú obaja. Predmetom poplatku za rozvoj je stavba na území mestskej časti. Vplyv na poplatok, najmä na jeho výšku, majú údaje zo stavebného povolenia, ktoré bolo vydané stavebníkovi.

Miestny poplatok za rozvoj sa netýka stavieb slúžiacich ako zdravotnícke zariadenia, materské, základné, stredné školy, verejné vysoké školy ako aj stavby určené na sociálne bývanie, športové účely, sociálne služby či vstavané garáže a parkovacie státia v rámci existujúcej stavby a iné. Takisto sa povinnosť platiť poplatok netýka údržby, rekonštrukcie či modernizácie stavieb, pri ktorých sa nemení ich podlahová plocha, drobných stavieb, nadstavieb a prístavieb s výmerou podlahovej plochy do 25 m2.

Poplatok vyrubí mestská časť rozhodnutím.

Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2. Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin výmery podlahovej plochy znížený o 60 m² a sadzby určenej podľa druhu stavby.

Sadzba miestneho poplatku za rozvoj pre stavby na bývanie platí  sadzba 35 EUR/m2, stavby na pôdohospodársku produkciu 10 EUR/m2,  priemyselné stavby 35 EUR/m2 a ostatné stavby (drobné stavby nad 25 m2, napríklad záhradné chatky či samostatne stojace garáže) 35 EUR/m2, v prípade stavieb určených na podnikanie je sadzba 35 EUR/m2.

Mestská časť môže určiť na základe žiadosti poplatníka, platenie poplatku za rozvoj v splátkach.