Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebný úrad

Referát územného konania a stavebného poriadku - Stavebný úrad, Špeciálny stavebný úrad


prízemie, č. dverí: 3

Ing. Erika Pálešová - vedúca stavebného úradu
tel.: 02 / 6020 2516, e-mail: erika.palesova@devin.sk  

 

Ing. Iveta Suneková
tel.: 02 / 6020 2513, e-mail: iveta.sunekova@devin.sk

 

Ing. Eva Šandorová
tel.: 02 / 6020 2518, e-mail: eva.sandorova@devin.sk

 

Drobné stavby vybavuje:

Mgr. Simona Fašungová

simona.fasungova@devin.sk

 

Úradné hodiny

pondelok  9.00 - 12.00   13.00 - 17.00
utorok       nestránkový deň
streda       8.00 - 12.00   13.00 - 16.00
štvrtok       nestránkový deň
piatok        nestránkový deň

Počas nestránkových dní je možné odovzdať písomnosti na sekretariáte Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Devín.

Ochrana osobných údajov účastníkov konaní

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:


Stavebný úrad

 • zvoláva a vedie územné konania
 • vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s platnou legislatívou
 • vydáva rozhodnutia o využití územia v súlade s platnou legislatívou
 • vydáva rozhodnutia týkajúce sa ochrany dôležitých záujmov v území v súlade s platnou legislatívou
 • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia v súlade s platnou legislatívou
 • rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
 • rozhoduje  o odvolaniach proti vydaným územným rozhodnutiam
 • prejednáva priestupky a správne delikty v rozsahu pôsobnosti stavebného úradu
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z územných konaní
 • zvoláva a vedie stavebné konania
 • vydáva stavebné povolenia na stavby každého druhu s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov
 • povoľuje zmenu stavby pred dokončením
 • podľa charakteru stavieb vykonáva kolaudačné konania
 • vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby
 • povoľuje zmeny v spôsobe užívania stavby, v jej prevádzkovom zariadení, v spôsobe alebo podstatnom rozšírení výroby
 • povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a terénnych úprav
 • rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe
 • nariaďuje údržbu stavby a terénnych úprav
 • nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách
 • nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce
 • nariaďuje vypratanie stavby
 • vydáva súhlas k povoleniu na stavbu špeciálnym stavebným úradom
 • vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia
 • zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu
 • rozhoduje o odvolaniach proti vlastným vydaným rozhodnutiam
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich jeho činnosti
 • vydáva ďalšie rozhodnutia v rozsahu pôsobnosti stavebného úradu
 • konzultuje a vykonáva poradenskú činnosť v oblasti Stavebného zákona a súvisiacich predpisov
 • povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce
 • prejednáva priestupky a správne delikty v rozsahu svojej pôsobnosti
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu povolení vrátane kompletnej spisovej agendy jednotlivých podaní

Špeciálny stavebný úrad

 • vedie všetky konania v zmysle stavebného zákona týkajúce sa komunikácií  III. a IV. triedy a účelových komunikácií