Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Evidencia psov

MČ Bratislava - Devín zaregistruje psa na základe  podaného daňového priznania za psa a úhrady poplatku za známku pre psa.

K daňovému priznaniu je potrebné doložiť:

-       doklad totožnosti OP, cestovný pas
-       očkovací preukaz
-       rozhodnutie o preberaní dôchodku (v prípade dôchodcu)

Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je držaný na území mestskej časti viac ako 90 dní. Ak pes nie je hlásený do evidencie psov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta v zmysle zákona. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočnosti oddeleniu daní a poplatkov.

Ak je pes chovaný (držaný) na území mestskej časti Bratislava Devín  a nie je nahlásený do evidencie psov, ktorú vedie oddelenie daní a poplatkov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta (v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., VZN č. 3/2018 a VZN č. 3/2012).

Priestupku sa dopustí aj držiteľ psa, ktorý neohlási oddeleniu daní a poplatkov, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutí alebo vyprovokovaný, neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky do 14 dní odo dňa, keď k strate známky došlo. Známka nie je prenosná na iného psa. Náhradná známka sa vydá za náhradu 3,50 € na základe žiadosti držiteľa psa.
Držiteľ psa je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (t. j. ak držiteľ vlastní staršieho psa ako 6 mesiacov) podať daňové priznanie na tlačive: „Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“ vrátane prílohy V. Oddiel Priznanie k dani za psa.

Držiteľ psa je tiež povinný najneskôr do 30 dní odo dňa zmeny alebo zániku daňovej povinnosti (napr. zmena údajov, ktorá má vplyv na vyrubenie dane, zmena chovného priestoru v meste, zmena počtu držania psov...) podať daňové priznanie k dani za psa na tlačive: „Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“. Pri zániku daňovej povinnosti daňovník vyznačí druh priznania: „čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti“.
 

Nesplnením tejto povinnosti sa držiteľ psa (vlastník) dopúšťa správneho deliktu, za ktorý je správca dane povinný uložiť pokutu nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.