Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sociálne služby

ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu môže podať len občan s trvalým pobytom v MČ Bratislava-Devín. 
 • V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený.
 • K žiadosti je potrebné priložiť:
  • potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa (prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.) nie staršie ako 6 mesiacov
  • fotokópiu aktuálneho rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške dôchodku žiadateľa
  • fotokópiu občianskeho preukazu žiadateľa
 • Kompletne vyplnenú a podpísanú  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu aj s prílohami doručíte na Miestny úrad do podateľne.
 • Žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie zdravotného posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.
 • Na základe zdravotného a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby

 

PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA

Mestská časť Bratislava-Devín poskytuje jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa v mestskej časti Bratislava-Devín za súčasného splnenia nasledovných podmienok:

 • narodenie dieťaťa
 • podaná písomná žiadosť na miestny úrad a to najneskôr do 6 mesiacov veku dieťaťa
 • trvalý pobyt aspoň jedného z rodičov dieťaťa v mestskej časti ku dňu narodenia dieťaťa
 • trvalý pobyt dieťaťa na území mestskej časti ku dňu podania žiadosti

Výška príspevku je 100 €.

Doklady k jednorazovemu finančnému príspevku pri narodení dieťaťa:

 

MIMORIADNA DÁVKA POMOCI OBČANOVI

Mimoriadnu dávku pomoci občanovi môže mestská časť Bratislava-Devín poskytnúť občanovi, ktorý nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a jeho príjem a osôb spoločne posudzovaných nepresahuje trojnásobok životného minima.

Všetky informácie je možné nájsť vo VZN č. 2/2011 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom Mestskej časti Bratislava-Devín.

Žiadosť o mimoriadnu dávku 

 

JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje občanom s trvalým pobytom na území Mestskej časti Bratislava–Devín, najmä rodine s deťmi, ale aj ďalším občanom mestskej časti, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi.

Všetky informácie je možné nájsť vo VZN č. 2/2011 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom Mestskej časti Bratislava-Devín.

Tlačivo žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi nájdete medzi tlačivami na odkaze https://www.devin.sk/18234/tlaciva


 

Vybavuje: 

https://www.devin.sk/18270/referat-spravy