Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dodatočné stavebné povolenie

Konanie o dodatočnom povolení stavby môže začať na návrh vlastníka stavby, alebo ho začne stavebný úrad z vlastného podnetu ak zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. Vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi.
V prípade, že vlastník stavby  požadované doklady nepredloží v určenej lehote, alebo ak sa na ich podklade  preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby. S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.

Potrebné doklady


Správny poplatok (v eurách):

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená bez stavebného povolenia, alebo v rozpore so stavebným zákonom a za dodatočné povolenie zmeny stavby sa platí:
a) na stavby na bývanie

 • na stavbu rodinného domu    150,00
 • na stavbu bytového domu      600,00

b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny   dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 • ak zastavaná plocha neprekračuje 25 m²     75,00
 • ak zastavaná plocha prekračuje 25 m²   150,00
 • rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu   105,00
 • bytových domov   300,00

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 • garáže s jedným alebo dvomi miestami     90,00
 • prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť     90,00
 • na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne      odpadových vôd, jazierka     90,00
 • na spevnené plochy a parkoviská     90,00
 • na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady     90,00

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 • garáže s jedným alebo dvomi miestami    150,00
 • prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť    150,00
 • na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka    150,00
 • na spevnené plochy a parkoviská    150,00
 • na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady    150,00

f)  na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)     60,00
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade:

 • do 50 000 € vrátane    300,00
 • nad 50 000 € do 100 000 € vrátane    600,00
 • nad 100 000 € do 500 000 € vrátane 1 200,00
 • nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane 1 800,00
 • nad 1 000 000 do 10 000 000 € vrátane 2 400,00
 • nad 10 000 000 € 3 000,00

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby         150,00