Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebné úpravy a udržiavacie práce

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady:

  • Ohlásenie stavebných úprav (.doc - na úpravu v počítači / .pdf na rýchle otvorenie a tlač
  • Doklad, preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe ( original listu vlastníctva nie starší ako 3 mesiace, vyhotovený pre právne účely, resp. nájomná zmluva, dohoda o budúcej kúpnej zmluve a pod. )
  • súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ žiadateľ nie je výlučným vlastníkom stavby
  • jednoduchy náčrtok ohlasovaných stavebných úprav
  • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovat' nájomca
  • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udrziavacie prace na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území
  • vyhlásenie kvalifikovanej osoby, ze bude zabezpečovat' vedenie uskutočňovania stavby (stavebny dozor)
  • ďalšie vyjadrenia podľa povahy ohlasovaných stavebných úprav a udržiavacích prác

 

Vybavuje: 

Referát územného konania a stavebného poriadku - Stavebný úrad, Špeciálny stavebný úrad

Stránkové hodiny:
 

pondelok:    9.00 - 12.00   13.00 - 17.00
utorok:         nestránkový deň
streda:         8.00 - 12.00    13.00 - 16.00
štvrtok:        nestránkový deň
piatok:         nestránkový deň

Počas nestránkových dní je možné odovzdať písomnosti na sekretariáte Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Devín.

Kontakt:

Tel.: 02 / 60 20 25 13, 02/60 20 25 16
e-mail: erika.palesova@devin.skiveta.sunekova@devin.sk

Správny poplatok 

 podľa zákona č. 439/2012 Z.z ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka 60a, písm.c.

10 € fyzická osoba
30 € právnická osoba
80 € stavba elektronickej komunikačnej siete

Použité predpisy: 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
- Vyhláška č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu