Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Predaj nehnuteľného majetku

Postup pri predaji nehnuteľného majetku
 

  • Občania, ktorí majú záujem o odkúpenie nehnuteľnosti v kat. území Devín podávajú žiadosť na Miestny úrad, kde bude žiadosť zaevidovaná.

Pozn.: Vzhľadom na Program konsolidácie rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Devín, ktorý bol schválený zo zákona po zavedení nútenej správy našej MČ a jeho dodatku č. 1, môže Mestská časť pristúpiť vo veciach majetkovoprávneho vysporiadania alebo dorovnania pozemkov výlučne vo výnimočných a odôvodnených prípadoch a len do výmery 30 m2.

  • Žiadosť  na odpredaj nehnuteľnosti bude prerokovaná vo finančnej a podnikateľskej komisii Mestskej časti Bratislava – Devín.
  • Predmetom  predaja môže byť iba majetok, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy zverený do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, resp. vo vlastníctve MČ.
  • K uskutočneniu predaja je potrebný predchádzajúci súhlas miestneho zastupiteľstva a  predchádzajúci súhlas primátora, ktorý stanovuje minimálnu cenu. 
  • V súlade s §9a odst. 8 zákona č. 138/91 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Štatútu hl. mesta ST Bratislavy je potrebné prevod opätovne  prerokovať v miestnom zastupiteľstve až po obdržaní  predchádzajúceho súhlasu primátora. Podkladom pre udelenie súhlasu je znalecký posudok, výpis z LV, geometrický plán.
  • Na základe takto získaných podkladov vypracuje mestská časť návrh kúpnej zmluvy.
  • Návrh na zápis vkladu do katastra nehnuteľností predkladá predávajúci do 30 dní od poukázania celej kúpnej ceny na účet mestskej časti a hlavného mesta SR Bratislavy.
  • Spôsob platby: 40 % z celkovej sumy zaplatí kupujúci na účet hl. mesta SR, 60 % zaplatí kupujúci na účet mestskej časti.
  • Náklady spojené s ocenením nehnuteľnosti súdnym znalcom a tiež náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu hradí kupujúci.
  •  

Zákon č. 138/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí