Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štatút, právomoci, kompetencie

Spôsob zriadenia

Mestská časť Bratislava-Devín je zriadená zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

Právomoci a kompetencie

Okrem úloh samosprávy plní mestská časť aj niektoré prenesené úlohy štátnej správy. Podľa § 4 ods. 1 až 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 29 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, mestská časť najmä:

 • vykonáva úlohy súvisiace s riadnym hospodárením a hnuteľným a nehnuteľným majetkom hlavného mesta zvereným jej do správy, s nadobudnutým majetkom a s vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou,
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet mestskej časti a záverečný účet a organizuje o ňom verejnú diskusiu,
 • rozhoduje o zavedení alebo zrušení miestnej verejnej dávky a miestneho poplatku, určuje ich náležitosti a vykonáva ich správu; vykonáva správu daní určených osobitnými predpismi,
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v mestskej časti, na ten účel pri rešpektovaní celomestských záujmov vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti a k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb v mestskej časti, zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti a vydáva záväzné stanoviská k využitiu miestnych zdrojov,
 • vykonáva správu, údržbu a výstavbu miestnych komunikácií III. a IV. triedy (ulice, cestičky, chodníky, samostatné cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody) vrátane k nim patriacej cestnej zelene, stromoradia, ako aj správu a údržbu verejných priestranstiev,
 • vykonáva správu a údržbu historických pamiatok a stavieb miestneho významu zverených do správy mestskej časti, ako aj výstavbu, správu a údržbu kultúrnych, športových a ďalších zariadení, ktoré nie sú podľa ods. 1 písm. f) určené mestským zastupiteľstvom do pôsobnosti samosprávy hlavného mesta,
 • zabezpečuje čistenie miestnych komunikácií III. a IV. triedy, správu a údržbu verejnej zelene, zásobovanie vodou pre obyvateľov mestskej časti obytnej zóny v lokalitách, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod a iné verejnoprospešné služby, a na návrh mestskej časti so súhlasom mestského zastupiteľstva aj výstavbu, údržbu a správu cintorínov,
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mestskej časti, chráni životné prostredie a utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 • povoľuje predajný a prevádzkový čas obchodu a služieb a spravuje trhoviská,
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie, zariadenia a iné právnické osoby mestskej časti podľa osobitných predpisov,
 • organizuje hlasovanie obyvateľov mestskej časti o dôležitých otázkach života a rozvoja mestskej časti a zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti,
 • určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva pracovníkov,
 • zabezpečuje miestne záležitosti verejného poriadku a ochrany pred požiarmi v mestskej časti, zodpovedá za plnenie úloh civilnej ochrane na území mestskej časti,
 • vedie kroniku mestskej časti,
 • osvedčovanie podpisov a listín