Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Prostriedkom na dosiahnutie všestranného hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia a zabezpečenie potrieb jeho obyvateľov je najmä spracovanie koncepcie rozvoja programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Vypracovanie PHSR vyplýva zo zákona NR SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

1. Úvodná časť (4 - 8)

Úvod
Metodika

2. Analytická časť (9 - 64)

Profil sídla
Analýzy
Strategický kontext

3. Koncepčná časť (65 - 79)

Vízia
Stratégie
Strategický skelet

4. Implementačná časť (80 - 91)

Zdroje financovania
Strategický skelet

5. Prílohy (92 - 136)

Zdroje financovania
Účastníci plánovania
Ankety
Podnety zo stretnutí
Skratky
Slovník
Použitá literatúra

Ako Devín plánuje

Devín - podobne ako iné mestské časti - pripravuje v týchto dňoch svoj program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR).

O čo v tomto programe ide?
 

Ide o strategický plán - cestnú mapu, ktorá by mala Devínu v nasledujúcich 7 - 10 rokoch ukázať, kadiaľ sa bude uberať jeho rozvoj. Dôvod, prečo treba takýto plán pripraviť nie je daný len zákonom, ale aj pragmaticky. Strategický plán hovorí, aké kroky treba  spraviť v súčasnosti, aby sme sa vyhli problémom v budúcnosti alebo lepšie využili svoj potenciál. A Devín má vo svojom historickom i prírodnom dedičstve obrovský potenciál - viackrát  to zaznelo na stretnutiach poslancov i občanov, ktoré sa zatiaľ pri príprave PHSR uskutočnili.

PHSR je zároveň východzím materiálom, na základe ktorého sa môže obec uchádzať o zdroje z Európskej únie. Devín, je samozrejme, v špecifickej situácii. Keďže je pod nútenou správou, znamená to, že ako mestská časť o čerpanie financií z Eurofondov nemôže žiadať. Samospráva však má aj napriek tejto skutočnosti pri príprave a realizácii PHSR nezastupiteľné miesto: práve ona by sa mala stať tým  subjektom, ktorý bude vytvárať priestor na to, aby tak mohli spraviť neziskové organizácie, spolky, podnikatelia či občania. Zároveň by sa mala stať aktívnym koordinátorom všetkých snáh a projektov, aby sa nestalo, že si jednotlivé projekty budú navzájom odporovať, alebo že sa zrealizujú také projekty, ktoré narušia samotnú podstatu prírodných, kultúrnych a historických hodnôt Devína a ohrozia jeho potenciál.
Aké časti PHSR obsahuje?
Analytická časť by mala zahŕňať  profil sídla a SWOT analýzy (analýzy, mapujúce vonkajšie a vnútorné prostredie, ich pozitíva aj negatíva).

Koncepčná časť by mala obsahovať celkovú víziu a vízie jednotlivých strategických oblastí, strategické ciele, priority a samozrejme konkrétne opatrenia a aktivity.

i_5293394

 

Čo sa zatiaľ urobilo?

Sebalepší strategický plán nebude úspešný, ak nebude pripravený na základe súhlasu obyvateľov. Hoci PHSR pripravujú odborníci zvonku, nositeľmi a realizátormi sa stanú samospráva a obyvatelia Devína, preto tento plán nie je možné vytvoriť bez ich priameho zapojenia sa. Naša skúsenosť zároveň hovorí, že najlepšími odborníkmi na život v konkrétnom meste či obci sú jej obyvatelia, preto sme počas prípravy uskutočnili viacero stretnutí  a aktivít:
    • verejné stretnutie, 
    • stretnutia strategických komisií, zamerané na tvorbu SWOT analýz, 
    • stretnutie k príprave vízií a zbieraniu projektov,
    • prieskum názorov obyvateľov,
    • prieskum názorov návštevníkov a návštevníčok Devína,
    • koordinačné stretnutie s predstaviteľmi Aurexu, ktorí pripravujú územný plán zóny Devína,
    • oslovenie neziskových organizácií a spolkov.

PHSR nehovorí len o ekonomickom rozvoji Devína; počas prípravy bolo vytipovaných 6 strategických oblastí:

    • Ekonomický rozvoj s dôrazom najmä na cestovný ruch,
    • Kvalita života vrátane životného prostredia,
    • Výstavba a bývanie, verejné priestory
    • Doprava a infraštruktúra
    • Ľudské zdroje (vzdelávanie, sociálna oblasť a zdravotníctvo, kultúra, šport...)
    • Efektívne riadenie Devína (samospráva, obyvatelia...).

Pre každú z týchto strategických oblastí sme pripravili SWOT analýzu, víziu a viaceré rastové i obranné stratégie.