Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská časť DevínHľadať
 
 

Územné konanie

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vyžadujú novostavby, ako aj prístavby a nadstavby, t.j. zmeny existujúcej stavby. Týmto rozhodnutím sa umiestňujú stavby na pozemok, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie. V prípade, že ochrana dôležitých záujmov v území je určená v záväznej časti územného plánu obce alebo územným plánom zóny, nie je potrebné viesť územné konanie a vydávať územné rozhodnutie.

Potrebné doklady

 • Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 • Súhlas vlastníka pozemku s umiestnením stavby (ak nie je navrhovateľ vlastníkom a nemá dokladované iné vlastnícke práva)
 • 2 x situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy, so zakreslením navrhovaného umiestnenia stavby na pozemku, vrátane jej odstupov od hraníc susedných pozemkov a stavieb a uvedenia výškového umiestnenia  stavby (Bpv), napojenia stavby na jestvujúce inžinierske siete a napojenia stavby na jestvujúce dopravné vybavenie územia, vrátane vytvorenia potrebných parkovacích miest a preukázanie potreby parkovacích miest v zmysle STN 73 6110/Z1 a vyhlášky 532/2002 Z.z.
 • 2 x dokumentácia pre územné rozhodnutie, vypracovaná oprávnenou osobou,
 • Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby, alebo činnosti na životné prostredie, alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané
 • Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (Prešovská  48, Bratislava)
 • Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s.  (Čulenova 6, Bratislava)
 • Vyjadrenie Slovak Telekomu, a.s. (Nám. Slobody 6, Bratislava)
 • Vyjadrenie Slov. plynáren. priemyslu - distribúcia, a.s.  (Mlynské nivy 44/B, Bratislava)
 • Vyjadrenie Správy nehnuteľného majetku a výstavby Ministerstva obrany  (Krížna 42, Bratislava)
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46 Bratislava (voda, odpady, ovzdušie,  príroda a krajina  a environmentálne činnosti)
 • Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, Bratislava
 • Vyjadrenie  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava  (Ružinovská 8, Bratislava)
 • Vyjadrenie  Krajského pamiatkového úradu Bratislava (Leškova 17,  Bratislava)
 • Vyjadrenie  Leteckého úradu SR  (Letisko M. R. Štefánika,  Bratislava)
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46,  Bratislava
 • Vyjadrenie Slov. zväz telesne postihnutých (Ševčenkova  19, Bratislava)
 • Vyjadrenie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (Sekulská  1, Bratislava)
 • Vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu v BA, Trenčianska 55, Bratislava (ak sa stavba  umiestňuje na záhrade, príp. vo vinici a pod.)
 • Vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, Bratislava (ak sa stavba  umiestňuje v blízkosti dráhy)
 • Vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja, Drieňova, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje  v blízkosti trolejových vedení)
 • Záväzné stanovisko hl.m.SR Bratislavy, Primaciálne nám 1, Bratislava
 • Vyjadrenie Obvodného lesného úradu, Pekná cesta 19, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje v ochrannom pásme lesa)
 • Stanovisko MČ BA Nové Mesto k investičnému  zámeru
 • Právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
 • Overenie priebehu podzemných vedení (Bratislavská teplárenská spol., Dalkia, ÚPC, Swan,  Siemens,...)
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať),
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku (100 € pre PO, 40 € pre FO) – poplatok sa hradí  na základe predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
 • Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady

          
Správny poplatok (v eurách):
 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia
o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia:           
a) pre fyzické osoby  40,00
b) pre právnické osoby 100,00
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby  20,00


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka