Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská časť DevínHľadať
 
 

Úradná tabuľa mestskej časti

Upútavky na oznamy

Verejná vyhláška

Schválenie registra pôvodného stavu JPÚ Obnova viníc Devín v časti katastrálneho územia Devín.
 
viac...

Zverejnené 25.9.2019 -ms-Počet videní: 205


 

Dražobná vyhláška

Zverejnené 16.9.2019 -ms-Počet videní: 316


 

8. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Devín 1.

Pozvánka
Zámer uzavrieť dodatok k nájomnej zmluve na predlženie nájmu pozemkov 
Zámer
Zámer prenajať pozemok  spoločnosti Telefónica o 2 Slovakia s.r.o. za účelom prevádzky základňo ...viac...

Zverejnené 4.9.2019 -ms-
Aktualizované: 23.9.2019 -ms-Počet videní: 278


 

Záznam z ústneho pojednávania k Rekonštrukcii Devínskej cesty

Zverejnené 28.8.2019 -ms-Počet videní: 318


 

Rozpočtové opatrenie číslo 1 starostky mestskej časti Bratislava - Devín na rok 2019

Rozpočtové opatrenie číslo 1 starostky mestskej časti Bratislava - Devín na rok 2019
viac...

Zverejnené 25.7.2019 -ms-Počet videní: 444


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti  na 2. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti  na 2. polrok 2019
viac...

Zverejnené 24.7.2019 -ms-Počet videní: 458


 

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Devin za rok 2018

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Devin za rok 2018
Prílohy k Záverečnému účtu 2018
viac...

Zverejnené 20.6.2019 -ms-Počet videní: 751


 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Navrhovaná činnosť " pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji - DUNAJBUS "
Rozhodnutie je zároveň k nahliadnutiu v podateľni Miestneho úradu.
viac...

Zverejnené 12.6.2019 -ms-Počet videní: 868


 

6. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Devín

Zámer uzavrieť dodatok k nájomnej zmluve na predĺženie nájmu pozemkov
Záverečný účet 2018
Prílohy k Záverečnému účtu 2018
Čerpanie rozpočtu 2018 Výdaje
Čerpanie rozpočtu 2018 Príjm ...viac...

Zverejnené 7.6.2019 -ms-Počet videní: 924


 
Položky 1-5 z 35

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU - 25.05.2019 v mestskej časti Bratislava – Devín - výsledky podľa percentuálnych ziskov politických strán (radené podľa poradia uvedeného na hlasovacom lístku) 

 

Krajský dopravný inšpektorát, Odbor dopravných nehôd
Vyhlásenie oznamu - žiadosť

 

Pozvánka na 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín dňa 15.04.2019 o 17:30 hod.Výsledky volieb prezidenta SR
2. kolo zo dňa 30.03.2019 v Mestskej časti Bratislava - Devín"Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji - DUNAJBUS" - zaslanie zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a upovedomenie o začatí konania.

Vyvesené dňa  16.1.2019
_________________________________________________________________________
Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2019 a strategické rozpočty na roky 2020,2021 - dôvodová správa

Vyvesené dňa  14.1.2019

_________________________________________________________________________

Rozpočet  na rok 2019 a strategické rozpočty na roky 2020, 2021 Mestskej časti Bratislava – Devín 

Vyvesené dňa  14.1.2019

_________________________________________________________________________

Rozhodnutie  Ministerstva životn. prostredia - určenie príslušného orgánu na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na živ. prostredie pre navrhovanú činnosť
"Pravidelná osobná doprava po Dunaji - DUNAJBUS "
Rozhodnutie  Ministerstva životn. prostredia
Vyvesené dňa  11.1.2019
_________________________________________________________________________
Rozpočtové opatrenie č.4/2018 starostky MČ Bratislava - Devín na rok 2018

Vyvesené dňa 10.1.2019
________________________________________________________________________

Verejné prerokovanie o hodnotení" Rekonštrukcia Devínskej cesty "

Vyvesené dňa 8.1.2019
_______________________________________________________________________

Záverečné zhrnutie k rekonštrukcii Devínskej cesty

„Rekonštrukcia Devínskej cesty – správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Dokumentácia je k nahliadnutiu na MU Devín -  občania môžu pripomienkovať do 30 dní od zverejnenia.

„Záverečné zhrnutie k rekonštrukcii Devínskej cesty“
 od Okresný úrad BA, Odb. starostlivosti o životné prostredie


________________________________________________________________________

Verejná vyhláška k rozhodnutiu o povolení pozemkových úprav - JPÚ obnova viníc Devín

Mapka k povoleniu JPU

Vyvesené dňa 13.12.2018

_______________________________________________________________________

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie MZ mestskej časti Bratislava-Devín

_______________________________________________________________________

Zámer uzavrieť nájomnú zmluvu na prenájom 

Zverejnené dňa: 04.12.2018

_______________________________________________________________________

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 

Zverejnené dňa: 01.12.2018

_______________________________________________________________________

Návrh rozpočtu na rok 2019 a strategických rozpočtov na roky 2020, 2021
_______________________________________________________________________

Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2019 a strategické rozpočty na roky 2020, 2021 (pdf) (xls)

Výročná správa Devín 2017
Súvaha pasíva 2017
Súvaha aktíva 2017
MČ Devín poznámky 2017
VZaS 2017
Poznámky k 31.12.2017 

_______________________________________________________________________


 Pozvánka na 29. zasadnutie MZ MČ Bratislava-Devín 

_______________________________________________________________________

Zverejnenie zámeru 

Zverejnené dňa: 09.11.2018

__________________________________________________________________

VZN č. 4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Devín I 

Príloha č. 1: Textová časť

Príloha č. 2: Grafická časť - záväzná časť: výkres č.4: Funkčná a priestorová regulácia

Príloha č. 3: Grafická časť - záväzná časť: výkres č. 8: Pozemky pre verejnoprospešné stavby

Zverejnené dňa: 06.11.2018

_____________________________________________________________________

Zverejnenie zámeru 

Zverejnené dňa: 25.10.2018

_______________________________________________________________________

Orez drevín v ochrannom pásme vedenia NN 

Zverejnené dňa: 22.10.2018

_______________________________________________________________________

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor: VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Zápisnica záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy 

Zverejnené dňa: 19.10.2018

_______________________________________________________________________

Výsledky obchodnej verejnej súťaže č. 5/2018 (doc)

Zverejnené dňa: 17.10.2018

_______________________________________________________________________

Oznámenie o výrube porastov v blízkosti vedení VN a v ich ochrannom pásme 

Zverejnené dňa: 27.09.2018

_______________________________________________________________________

Stretnutie v rámci prípravného konania JPÚ v časti k. ú. Devín

Zverejnené dňa: 23.08.2018

_______________________________________________________________________

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - záverečné stanovisko 
Zverejnené dňa: 19.07.2018

_______________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava - Devín vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 3/2018 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme časti nehnuteľnosti na Kozičovej ulici č. 24. Viac v sekcii Obchodné verejné súťaže.

Zverejnené dňa: 28.06.2018

_______________________________________________________________________

VZN č.3/2018 o úprave podmienok držania psov na území mestskej časti Bratislava-Devín nájdete v sekcii Všeobecné záväzné nariadenia.

Zverejnené dňa: 28.06.2018

_______________________________________________________________________

,,Rekonštrukcia Devínskej cesty" - v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania 

Zverejnené dňa: 26.04.2018

_______________________________________________________________________

Vyjadrenia dotknutých orgánov k problematike riešenia protipovodňovej ochrany a cyklotrasy v úseku Sihoť-Zlaté schody – kameňolom:

Zverejnené dňa: 02.03.2018

_______________________________________________________________________

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

Zverejnené dňa: 29.01.2018

_______________________________________________________________________

NKP Hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti 

Zverejnené dňa: 27.03.2017

_______________________________________________________________________

Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica 2016-2022" 

Zverejnené dňa: 09.08.2016

__________________________________________________________________________

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - Zmeny a doplnky 04 - Obstarávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava predložil správu o hodnotení strategického dokumentu. (príloha)

Informácie nájdete aj na stránke http://www.bratislava.sk/uzemny-plan-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-rok-2007-v-zneni-neskorsich-zmien-a-doplnkov-zmeny-a-doplnky-04/d-11050214/p1=11049947

Zverejnené dňa: 28.01.2016

_________________________________________________________________________

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy - MŽP SR zaslalo záverečné stanovisko k strategickému dokumentu. (príloha č. 1príloha č. 2)

Informácie nájdete aj na http://www.bratislava.sk/uzemny-generel-dopravy-hlavneho-mesta-sr-bratislavy/d-11050201/p1=11049947

Zverejnené dňa: 28.01.2016

_________________________________________________________________________

Od pondelka 1. februára 2016 začne fungovať v Bratislave v skúšobnej prevádzke moderné klientske centrum štátnej správy. Sídliť bude na Tomášikovej 46 v budove známej ako stará IKEA. Do Klientskeho centra pri Okresnom úrade Bratislava (OÚ BA) sa presťahuje štátna správa z desiatich adries v hlavnom meste.

Bližšie informácie nájdete v v priloženom dokumente.

_________________________________________________________________________

Nový zákon o registri adries 


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka