Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská časť DevínHľadať
 
 

Stavebné povolenie

Stavby, ich zmeny (stavebné úpravy, prestavby, nadstavby a prístavby) je možné uskutočňovať iba  podľa  stavebného povolenia. Právoplatné stavebné povolenie oprávňuje stavebníka začať vykonávať stavebné práce na stavbe v súlade s podmienkami určenými v povolení a podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.


Potrebné doklady

 • Žiadosť o stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí
 • 2 x  Projektová dokumentácia stavby (vrátane profesií, domových prípojok, projektu odvedenia dažďových vôd zo striech a spevnených plôch , jednoznačné splnenie podmienok územného rozhodnutia ) a situácia osadenia stavby M 1:200 (vrátane susedných stavieb, uličných pohľadov a napojenia na inžinierske siete. PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
 • Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (Prešovská  48, Bratislava)
 • Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. (Čulenova 6, Bratislava)
 • Vyjadrenie Slovak Telekomu, a.s. (Nám. Slobody 6, Bratislava)
 • Vyjadrenie Slov. plynáren. priemyslu - distribúcia, a.s.  (Mlynské nivy 44/B, Bratislava),
 • Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska)
 • Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
 • Kópia právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby
 • Stanovisko hl.m.SR , Primaciálne nám. 1, Bratislava k povoleniu stavby malého zdroja  znečisťovania ovzdušia
 • Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, Bratislava
 • Vyjadrenie  Leteckého úradu SR  (Letisko M. R. Štefánika,  Bratislava)
 • Vyjadrenie Okresného úradu BA, odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, Bratislava (ak sa stavba  umiestňuje na záhrade, príp. vo vinici a pod.)
 • Vyjadrenie Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, námestie Slobody 6, Bratislava (ak sa stavba  umiestňuje v blízkosti dráhy)
 • Vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja, Drieňova, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje  v blízkosti trolejových vedení)
 • Overenie priebehu podzemných vedení (Bratislavská teplárenská spol., Dalkia, ÚPC, Swan,  Siemens,...)
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku – poplatok sa hradí na základe predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
 • Vyjadrenie Technickej inšpekcie SR (Holekova  3, Bratislava), iba ak je súčasťou stavby vyhradené technické zariadenie (napr. výťah)
 • Vyjadrenia dotknutých orgánov, ktorí si v územnom konaní vyžiadali posúdenie projektovej  dokumentácie stavby
 • Vyjadrenie Okresného úradu BA, odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje v ochrannom pásme lesa)
 • Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní
 • Ak stavebník nie je vlastníkom stavebného pozemku, preukázať iné právo k pozemku ( v zmysle §139 Stavebného zákona napr. nájomná zmluva, zmluva o výstavbe, zmluva o vecnom bremene)
 • 2 x  Projektová dokumentácia stavby (vrátane profesií, domových prípojok, projektu odvedenia dažďových vôd zo striech a spevnených plôch , jednoznačné splnenie podmienok územného rozhodnutia ) a situácia osadenia stavby M 1:200 (vrátane susedných stavieb, uličných pohľadov a napojenia na inžinierske siete. PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
 • Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (Prešovská  48, Bratislava)
 • Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. (Čulenova 6, Bratislava)
 • Vyjadrenie Slovak Telekomu, a.s. (Nám. Slobody 6, Bratislava)
 • Vyjadrenie Slov. plynáren. priemyslu - distribúcia, a.s.  (Mlynské nivy 44/B, Bratislava)
 • Vyjadrenie Okresného úradu BA, Tomášikova 46, odbor životného prostredia, Bratislava (voda, odpady, ovzdušie,  príroda a krajina  a environmentálne činnosti)
 • Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska)
 • Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou,
 • Stanovisko hl.m.SR , Primaciálne nám. 1, Bratislava k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, Bratislava
 • Vyjadrenie  Leteckého úradu SR  (Letisko M. R. Štefánika,  Bratislava)
 • Vyjadrenie Okresného úradu BA, odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, Bratislava (ak sa stavba  umiestňuje na záhrade, príp. vo vinici a pod.)
 • Vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, Bratislava (ak sa stavba  umiestňuje v blízkosti dráhy)
 • Vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja, Drieňova, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje  v blízkosti trolejových vedení)
 • Stanovisko MČ BA Nové Mesto k investičnému  zámeru
 • Overenie priebehu podzemných vedení (Bratislavská teplárenská spol., Dalkia, ÚPC, Swan,  Siemens,...)
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku  – poplatok sa hradí na základe predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
 • Vyjadrenie Technickej inšpekcie SR (Holekova  3, Bratislava), iba ak je súčasťou stavby vyhradené technické zariadenie (napr. výťah)
 • Právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
 • Vyjadrenie Okresného úradu BA, odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje v ochrannom pásme lesa)
   
 • Žiadosť o stavebné povolenie na zateplenie bytového domu
 • 2 x projektová dokumentácia
 • Vyjadrenie Okresného úradu BA, Tomášikova 46, odbor životného prostredia, Bratislava (odpady, príroda a krajina)
 • Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby, ak nie sú stavebníkmi, príp. zápisnica zo schôdze  vlastníkov bytov v bytovom dome
 • Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa
 • Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, Bratislava
 • Žiadosť o stavebné povolenie na stavebné úpravy v byte (ak sa zasahuje do nosných častí stavby)
 • Nájomná zmluva, ktorou stavebník preukazuje, že má k   stavbe iné právo, alebo súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v  spôsobe využitia stavby, ak žiadateľ nie je vlastníkom stavby
 • 2 x zjednodušená dokumentácia stavebných úprav
 • Jednoduchý technický opis stavby
 • Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby (bytu), ak nie sú stavebníkmi, príp. zápisnica zo schôdze  vlastníkov bytov v bytovom dome
 • Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
 • Statický posudok vypracovaný oprávnenou osobou (vplyv stavebných úprav v súvislosti s jeho dispozičnými zmenami na statiku nehnuteľnosti)
 • Vyjadrenie Okresného úradu BA, Tomášikova 46, odbor životného prostredia, Bratislava (odpady)
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
 • Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady


Správny poplatok (v eurách):

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie
 na stavbu rodinného domu            50,00
  na stavbu bytového domu           200,00
b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny   dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
ak zastavaná plocha neprekračuje 25 m²        25,00
ak zastavaná plocha prekračuje 25 m²            50,00
c) na stavebné povolenie dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu     35,00
 bytových domov     100,00
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
garáže s jedným alebo dvomi miestami      30,00
prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť      30,00
na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka      30,00
na spevnené plochy a parkoviská      30,00
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady     30,00
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
 garáže s jedným alebo dvomi miestami      50,00
 prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť      50,00
na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka     50,00
na spevnené plochy a parkoviská     50,00
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady     50,00
f)  na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)      20,00
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade:
do 50 000 € vrátane    100,00
nad 50 000 € do 100 000 € vrátane         200,00
nad 100 000 € do 500 000 € vrátane       400,00
nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane    600,00
nad 1 000 000 do 10 000 000 € vrátane  800,00
nad 10 000 000 €1 000,00
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby      50,00


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka