Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská časť DevínHľadať
 
 

Sociálne služby

SOCIÁLNE SLUŽBY
 

JEDNORAZOVÉ PRÍSPEVKY - VZN č. 2/2011
 

- PRI NARODENÍ DIEŤAŤA

Mestská časť Bratislava – Devín poskytuje jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa v mestskej časti Bratislava – Devín za súčasného splnenia nasledovných podmienok:

 • narodenie dieťaťa
 • podaná písomná žiadosť na miestny úrad a to najneskôr do 6 mesiacov veku dieťaťa
 • trvalý pobyt aspoň jedného z rodičov dieťaťa v mestskej časti ku dňu narodenia dieťaťa
 • trvalý pobyt dieťaťa na území mestskej časti ku dňu podania žiadosti


Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa môže byť poskytnutý iba raz. V prípade súčasne dvoch a viac narodených detí poskytne príspevok pre každé dieťa. Výška príspevku je 70 EUR. Žiadosť predkladá matka dieťaťa.

Po prerokovaní žiadosti komisiou sociálnou, bytovou a zdravotníctva je žiadosť predložená spolu s návrhom komisie a referenta na rozhodnutie starostovi  mestskej časti, ktorý prizná alebo neprizná príspevok pri narodení dieťaťa.

Doklady k jednorazovemu finančnému príspevku pri narodení dieťaťa:

- V HMOTNEJ NÚDZI

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje občanom s trvalým pobytom na území Mestskej časti Bratislava – Devín, najmä rodine s deťmi, ale aj ďalším občanom mestskej časti, ktorí sú sociálne odkázaní a fyzickým osobám, ktoré sa so sociálne odkázaným občanom spoločne posudzujú. Za výdavky na poskytnutie jednorazovej dávky sa považujú najmä:

 • výdavky na nevyhnutné ošatenie a obuv
 • základné vybavenie domácnosti
 • výdavky spojené s nákupom školských potrieb pre nezaopatrené deti
 • mimoriadne liečebné náklady
   

O výške jednorazovej dávky občanom rozhoduje starosta MČ Bratislava - Devín s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie jednorazovej dávky občanom v rozpočte mestskej časti Bratislava – Devín schválených miestnym zastupiteľstvom v príslušnom kalendárnom roku a na základe odporúčania  komisie pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové.

Doklady k jednorazovej dávke v hmotnej núdzi:

 • žiadosť o jednorazovu dávku v hmotnej núdzi 
 • potvrdenie  o výške dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích povinnostiach  určených súdom s kópiou právoplatného rozsudku súdu
 • potvrdenie o evidencii  žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný
 • čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
 • potvrdenie o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky školopovinných detí, ak je žiadateľom rodina s maloletým dieťaťom alebo viacerými deťmi.

 

- MIMORIADNA DÁVKA

Mimoriadnu dávku pomoci občanovi môže Mestská časť Bratislava – Devín poskytnúť v čase náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou (povodeň, požiar a pod.) alebo v prípade podobných udalostí, za ktoré sa považujú:

 • zabezpečenie služieb spojených s úmrtím fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom  v priamom príbuzenstve a žiadateľ zabezpečuje pohreb zomrelého
 • kúpeľnú liečbu nezaopatreného dieťaťa žiadateľa
 • liečbu  závažného  ochorenia   žiadateľa  alebo  fyzických  osôb,  ktoré  sú  so žiadateľom spoločne posudzované, ak  tieto výdavky nie sú hradené zo zdravotného poistenia
 • riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo sociálnej udalosti žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované, ak si uplatnili zákonné nároky na dávku sociálneho poistenia, výživné, štátnu sociálnu dávku alebo dávku v hmotnej núdzi a tvoria spoločnú domácnosť.

 

Mimoriadna dávka sa poskytuje občanovi, ktorý nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, pričom jeho príjem (a osôb spoločne posudzujúcich) nepresahuje výšku trojnásobku životného minima. Dávka sa poskytuje spravidla jedenkrát za rok, do výšky  preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky dvojnásobku životného minima  posudzovanej osoby alebo spoločne posudzovaných osôb.

Po prerokovaní žiadosti komisiou sociálnou, bytovou a zdravotníctva je žiadosť predložená spolu s návrhom komisie a referenta na rozhodnutie starostovi  mestskej časti, ktorý prizná alebo neprizná mimoriadnu dávku občanovi.

Doklady k mimoriadnej  dávke:

 • žiadosť o mimoriadnu dávku (podľa predmetu žiadosti)
 • prípadne žiadosť o poskytnutie príspevku pri vybavovaní pohrebu (podľa predmetu žiadosti)
 • potvrdenie  o výške príjmu alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích povinnostiach  určených súdom s kópiou právoplatného rozsudku súdu
 • potvrdenie o evidencii  žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný
 • čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
 • potvrdenie o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky školopovinných detí , ak je žiadateľom rodina s maloletým dieťaťom alebo viacerými deťmi.

 

ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu môže podať len občan s trvalým pobytom v MČ Bratislava- Devín. 
 • V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje.
 • V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Môže ísť o formu sociálnej služby pobytovú alebo terénnu. Vyberiete si teda ten typ sociálnej služby, ktorý momentálne bude riešiť vašu sociálnu situáciu.
 • Prílohou žiadosti je tlačivo Potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa. Tlačivo je potrebné nechať potvrdiť vaším zmluvným (obvodným) lekárom. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie vášho ošetrujúceho, odborného lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).
 • Ďalšou prílohou je fotokópia aktuálneho rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške vášho dôchodku.
 • Kompletne vyplnenú a podpísanú  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu aj s potvrdeným tlačivom Potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa alebo iným lekárskym potvrdením, fotokópiou aktuálneho rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške dôchodku doručíte na Miestny úrad do podateľne alebo na Referát vnútornej správy.
 • Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie zdravotného posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.
 • Na základe zdravotného a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby
   

Vybavuje: 

Referát vnútornej správy, prízemie, č. dverí: 2
Ing. Viera Šulovská
02/ 6020 2517
viera.sulovska@devin.sk

 

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka