Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská časť DevínHľadať
 
 

Dodatočné stavebné povolenie

Konanie o dodatočnom povolení stavby môže začať na návrh vlastníka stavby, alebo ho začne stavebný úrad z vlastného podnetu ak zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. Vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi.
V prípade, že vlastník stavby  požadované doklady nepredloží v určenej lehote, alebo ak sa na ich podklade  preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby. S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie (ak stavba nie je dokončená)
 • Ak stavebník nie je vlastníkom stavebného pozemku, preukázať súhlas vlastníka pozemku, alebo iné právo k pozemku (v zmysle §139 Stavebného zákona napr. nájomná zmluva, zmluva o výstavbe, zmluva o vecnom bremene)
 • 2 x  projektová dokumentácia stavby (vrátane profesií, domových prípojok, projektu odvedenia dažďových vôd zo striech a spevnených plôch) a situácia osadenia stavby M 1:200 (vrátane susedných stavieb, uličných pohľadov a napojenia na inžinierske siete). PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
 • Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (Prešovská  48, Bratislava)
 • Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s.  (Čulenova 6, Bratislava)
 • Vyjadrenie Slovenského plynárenského priemyslu - distribúcia, a.s.  (Mlynské nivy 44/B, Bratislava)
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, Bratislava (voda, odpady, ovzdušie,  príroda a krajina a environmentálne činnosti)
 • Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska),
 • Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou,
 • Stanovisko Hl. m. SR , Primaciálne nám. 1, Bratislava k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, Bratislava
 • Vyjadrenie Leteckého úradu SR  (Letisko M. R. Štefánika, Bratislava)
 • Vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu v BA, Trenčianska 55, Bratislava (ak sa stavba  umiestňuje na záhrade, príp. vo vinici a pod.)
 • Vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, Bratislava (ak sa stavba  umiestňuje v blízkosti dráhy)
 • Vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja, Drieňova, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje  v blízkosti trolejových vedení)
 • Stanovisko MČ BA Nové Mesto k investičnému  zámeru
 • Záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k dodatočnému povoleniu stavby
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46 Bratislava (ak je stavba rozostavaná v ochrannom pásme lesa)
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku  – poplatok sa hradí po vyhotovení predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
 • Vyjadrenie Technickej inšpekcie SR (Holekova  3, Bratislava), iba ak je súčasťou stavby vyhradené technické zariadenie (napr. výťah)
 • Právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
 • Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie (ak je stavba úplne dokončená)
 • Ak stavebník nie je vlastníkom stavebného pozemku, preukázať súhlas vlastníka pozemku alebo iné právo k pozemku (v zmysle §139 Stavebného zákona napr. nájomná zmluva, zmluva o stavbe, zmluva o vecnom bremene)
 • 2 x  projektová dokumentácia stavby (vrátane profesií, domových prípojok, projektu odvedenia dažďových vôd zo striech a spevnených plôch a situácia osadenia stavby M 1:200 (vrátane susedných stavieb, uličných pohľadov a napojenia na inžinierske siete. PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
 • Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (Prešovská  48, Bratislava)
 • Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s.  (Čulenova 6, Bratislava)
 • Vyjadrenie Slov. plynáren. priemyslu - distribúcia, a.s.  (Mlynské nivy 44/B, Bratislava)
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, Bratislava (voda, odpady, ovzdušie,  príroda a krajina a environmentálne činnosti)
 • Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska)
 • Stanovisko hl.m.SR , Primaciálne nám. 1, Bratislava na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, Bratislava
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, Bratislava (ak sa stavba  umiestňuje na záhrade, príp. vo vinici a pod.)
 • Vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, Bratislava (ak sa stavba  umiestňuje v blízkosti dráhy)
 • Vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja, Drieňova, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje  v blízkosti trolejových vedení)
 • Stanovisko MČ BA Nové Mesto k investičnému zámeru
 • Záväzné stanovisko Hl. m. SR Bratislavy , Primaciálne nám 1, Bratislava
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku  – poplatok sa hradí po vyhotovení predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
 • Právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46 Bratislava (ak je stavba rozostavaná v ochrannom pásme lesa)
 • Geometrický plán skutočného zamerania stavby (GP musí byť overený  správou katastra nehnuteľností)
 • Zápis do digitálnej technickej mapy mesta
 • Doklad o nakladaní so stavebným odpadom počas výstavby
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu pre vodné stavby
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie
 • Povolenie zriadenia vjazdu na miestnu (verejnú) komunikáciu
 • Doklady o splnení základných požiadaviek na stavby:
  a) revízna správa NN prípojky a vnútornej  elektroinštalácie, (EPS)
  b) revízna správa bleskozvodu
  c) revízna správa plynoinštalácii (prípojka a vnútorná inštalácia), tlaková skúška plynového potrubia
  d) osvedčenie o nezávadnosti komína
  e) tlakové skúšky vodovodu, skúška tesnosti kanalizácie, vykurovacia skúška
  f) energetický certifikát
  l) certifikáty – prehlásenia o zhode  stavebných výrobkov
 • Ďalšie doklady (týka sa právnických osôb):
  a) funkčné skúšky VZT
  b) povolenie ObÚŽP k užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia (stredný a veľký zdroj)
  c) doklad o vykonaní  úradnej skúšky  k vyhradeným tech. zariadeniam (výťah, tlakové nádoby, VZT...)
 •  Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady


Správny poplatok (v eurách):

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená bez stavebného povolenia, alebo v rozpore so stavebným zákonom a za dodatočné povolenie zmeny stavby sa platí:
a) na stavby na bývanie

 • na stavbu rodinného domu    150,00
 • na stavbu bytového domu      600,00

b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny   dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 • ak zastavaná plocha neprekračuje 25 m²     75,00
 • ak zastavaná plocha prekračuje 25 m²   150,00
 • rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu   105,00
 • bytových domov   300,00

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 • garáže s jedným alebo dvomi miestami     90,00
 • prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť     90,00
 • na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne      odpadových vôd, jazierka     90,00
 • na spevnené plochy a parkoviská     90,00
 • na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady     90,00

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 • garáže s jedným alebo dvomi miestami    150,00
 • prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť    150,00
 • na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka    150,00
 • na spevnené plochy a parkoviská    150,00
 • na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady    150,00

f)  na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)     60,00
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade:

 • do 50 000 € vrátane    300,00
 • nad 50 000 € do 100 000 € vrátane    600,00
 • nad 100 000 € do 500 000 € vrátane 1 200,00
 • nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane 1 800,00
 • nad 1 000 000 do 10 000 000 € vrátane 2 400,00
 • nad 10 000 000 € 3 000,00

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby         150,00


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka