Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie (§ 140d)

Novela Zákona č. 50/1976 Z. z. účinná od 01.04.2024 zaviedla nový inštitút upravený v § 140d stavebného zákona, tzv. preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie. Uvedená úprava umožňuje stavebnému úradu, aby pri stavbách, ktoré boli postavené v období medzi 1. januárom 1990 a 31. marcom 2024 a po zhotovení sú na daný účel nepretržite užívané bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním, mohol na žiadosť ich vlastníka preskúmať ich spôsobilosť na trvalé užívanie a ich trvalé užívanie povoliť, okrem reklamných stavieb.

Konanie o preskúmaní spôsobilosti stavby na užívanie je správnym konaním a dôkazné bremeno preukázania splnenia podmienok pre povolenie trvalého užívania stavby je na strane vlastníka stavby.

 

Ak sa občan – stavebník rozhodne zlegalizovať si svoju stavbu zrealizovanú bez vydaného:

 

 • Oznámenia k ohlásenej drobnej stavbe,
 • Stavebného povolenia,
 • poprípade zrealizuje stavbu v rozpore s vydaným Oznámením k ohlásenej drobnej stavbe alebo Stavebným povolením

 

v rozmedzí od 01.01.1990 do 31.03.2024, má možnosť si následne takto zrealizovanú stavbu, prípadne stavebné úpravy na základe žiadosti  zlegalizovať formou tohto nového právneho inštitútu: Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie podľa § 140d stavebného zákona.

 

Toto konanie si vyžaduje aby si stavebník podal Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie, ktorej musí predchádzať Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska s regulatívmi funkčného využívania územia podľa územnoplánovacej dokumentácie.

 

Tento inštitút je možné využiť na dodatočnú legalizáciu stavieb, ktoré boli zrealizované v časovom rozmedzí od 01.01.1990 do 31.03.2024 a užívania schopné v danú dobu, pričom sa stavebníkom a potom aj následným vlastníkom, ktorý stavbu poprípade nadobudli napríklad na základe dedenia nepodarilo zachovať pôvodnú dokumentáciu a doklady k stavbe, prípadne neboli nikdy takéto podklady vyhotovené. Ide o prípady ak sa k danej stavbe nezachovali takmer žiadne dokumenty, poprípade len nejaké náčrty, či výkresy.

 

Stavebný úrad na žiadosť vlastníka stavby preskúma spôsobilosť stavby na užívanie, ak ide o stavbu zhotovenú a užívanú bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním, a to od 1. januára 1990 do 31. marca 2024 a vlastník stavby preukáže, že:

 

 • stavba svojím stavebnotechnickým stavom a vybavením zodpovedá základným požiadavkám na stavby a účelu, na ktorý ju vlastník nepretržite bez nedostatkov užíva, a stavebný úrad v konaní zistí, že stavba neohrozuje život,
 • je vlastníkom pozemku alebo má iné právo k pozemku a došlo k usporiadaniu pozemku podľa osobitných predpisov,
 • stavba nebola postavená v rozpore so záväznými regulatívmi funkčného využívania územia podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie alebo záujmami chránenými podľa osobitných zákonov účinných v čase zhotovenia alebo v čase preskúmania podľa toho, ktorá skutočnosť je pre vlastníka priaznivejšia (stavebník uvedené preukáže na základe Záväzného stanoviska mestskej časti Bratislava-Devín k preskúmaniu spôsobilosti stavby na užívanie (posúdenie funkčného súladu stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, priestorový súlad sa neposudzuje),
 • stavba sa nenachádza pod elektrickým vedením alebo v jeho ochrannom pásme, alebo v inundačnom území, alebo v ochrannom pásme, alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, alebo že prevádzkovateľ dopravnej infraštruktúry alebo technickej infraštruktúry, v ktorej ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme sa stavba nachádza, s jej umiestnením v ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme súhlasí,
 • ku stavbe je vypracovaná dokumentácia skutkového stavu existujúcej stavby na účely kolaudácie, ak si vypracovanie takejto dokumentácie stavebný úrad vyžiada.

 

Vlastník takejto stavby si môže podať Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie do 31. marca 2029.

 

Žiadosť nemožno podať, ak sa už nariadilo odstránenie stavby v prebiehajúcom konaní o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a stavebného zákona.

 

Ak vlastník stavby preukáže splnenie zákonných podmienok, stavebný úrad vydá Rozhodnutie, ktorým potvrdí spôsobilosť stavby na užívanie. Rozhodnutie o spôsobilosti stavby na užívanie má účinky Kolaudačného rozhodnutia.

 

Naopak ak vlastník stavby nepreukáže splnenie podmienok na vydanie rozhodnutia, ktorým potvrdí spôsobilosť stavby na užívanie, alebo stavebník v určenej lehote nevykoná nevyhnutné úpravy alebo zabezpečovacie práce slúžiace na to aby bola stavba spôsobilá užívania, stavebný úrad nariadi Odstránenie stavby podľa § 88 stavebného zákona.

 

Odporúčané kroky:

 • Ako prvé je potrebné podať Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska mestskej časti Bratislava-Devín k preskúmaniu spôsobilosti stavby na užívanie
 • Následne je potrebné aby si ste si na Stavebnom úrade mestskej časti Bratislava-Devín podali žiadosť – Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie s potrebnými prílohami podľa § 140d zákona č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:

 

 • projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v 2 vyhotoveniach
 • doklad o inom vzťahu k stavebnému pozemku (ak žiadateľ nie je vlastníkom stavebného pozemku a na liste vlastníctva uvedeného pozemku nie je evidované žiadne jeho právo - § 139, ods. 1 stavebného zákona - nájomná zmluva, vecné bremeno, zmluva o budúcej zmluve a pod.),
 • geometrický plán zamerania stavby/porealizačné zameranie stavby,
 • doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy, stanoviská a posúdenia podľa osobitných predpisov, podľa upresnenia stavebného úradu,

 

 • Vzhľadom na to, že Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie je vlastne inštitút, ktorým sa niekoľko rokov stará stavba zlegalizuje, ide vlastne konanie, ktoré má účinky kolaudácie, takže je potrebné spolu so Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie priložiť aj niektoré doklady potrebné ku kolaudácii.

Tlačivá nájdete na odkaze https://www.devin.sk/18234/tlaciva