Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Nariadenie opatrení: Výskyt vtáčej chrípky

30.12.2016

Vec: Nariadenie opatrení a postupov pri zistení a potvrdení závažného ochorenia - vtáčej chrípky

Vážení občania, v súvislosti so zistením výskytu závažného ochorenia – vtáčej chrípky – v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a v zmysle pokynu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava-mesto č. k. PO 322/2781/2016/01 nariaďujem v Mestskej časti Bratislava Devín:

  • všetkým vlastníkom a chovateľom hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v termíne do 2.1.2017 oznámiť Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Devín súpis chovaných zvierat mailom: starostka@devin.sk prípadne krempasky@devin.sk alebo na tel. č.: 02/ 6020 2514, 02/6020 2511, alebo osobne na Miestnom úrade MČ BA Devín, Kremeľská 39, 84110 Bratislava
  • ustajnenie hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí tak, aby sa zabránilo priamemu a nepriamemu kontaktu s inou hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom;
  • hydinu a vtákov chovaných v zajatí napájať len pitnou vodou a zabezpečiť osobnú hygienu chovateľov pri každom kontakte s hydinou a chovanými vtákmi, zabezpečenie chovov hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch,
  • majiteľom a držiteľom, aby bezodkladne oznámili na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Bratislava-mesto, (tel.: 02/644 612 07, 02/644 612 09) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa nasledujúcich kritérií: pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20 %, pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni, týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %, akýkoľvek klinicky prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí na vtáčiu chrípku
  • hydinu nakupovať len od registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom a nakúpenú hydinu umiestniť' do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované, pri manipulácii s hydinou používať osobné ochranné pomôcky, zabezpečiť aby sa hydina nenapájala vodou zo zásobníkov povrchových vôd, prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
  • pre ochranu chovov hydiny u individuálnych chovateľov používať účinné dezinfekčné prostriedky pri vstupoch a výstupoch z chovov, zákaz konania veľtrhov, trhov, výstav a iného zhromažďovania hydiny alebo iného vtáctva.

S okamžitou platnosťou zakazujem: presun živej a zabitej hydiny a vajec a iného vtáctva z chovov, manipuláciu s použitou podstielkou a hnojom hydiny bez povolenia, zhromažďovanie hydiny alebo iného vtáctva.

Uvedené pokyny platia do odvolania. Rovnaké opatrenia platia pre MČ BA Dúbravka, MČ BA Lamač, MČ BA Devínska Nová Ves, MČ BA Záhorská Bystrica

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2018 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku