Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Úradná tabuľa

Materiály na 26. riadne zasadnutie MZ MČ Bratislava-Devín >>

_______________________________________________________________________

Rozhodnutie (pdf)

Zverejnené dňa: 23.05.2018

_______________________________________________________________________

,,Rekonštrukcia Devínskej cesty" - v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania (pdf)

Zverejnené dňa: 26.04.2018

_______________________________________________________________________

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č.2/2018 (pdf)

Zverejnené dňa: 06.04.2018

_______________________________________________________________________

Vyjadrenia dotknutých orgánov k problematike riešenia protipovodňovej ochrany a cyklotrasy v úseku Sihoť-Zlaté schody – kameňolom:

Príloha č. 1 >>

Príloha č. 2 >>

Príloha č. 3 >>

Príloha č. 4 >>

_______________________________________________________________________

Zaslanie informácie o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020" a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (pdf)

_______________________________________________________________________

Zápisnica o nástupe náhradníka kandidáta na voľné poslanecké miesto v Mestskej časti Bratislava-Devín (pdf)

_______________________________________________________________________

Informácia o verejnom prerokovaní: Verejné prerokovanie k správe o hodnotení strategického dokumentu „POH Bratislavskeho kraja na roky 2016 – 2020“ (pdf)

_______________________________________________________________________

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 (pdf)

_______________________________________________________________________

Oznámenie o ukončení platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov, ktoré boli v zmysle pôvodného ust. § 15 zákona č. 330/1991 Zb. a upresnenie ďalšieho postupu užívateľov/vlastníkov (pdf)

_______________________________________________________________________

 

"Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020" na životné prostredie - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a oznámenie kontaktnej adresy podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (pdf)

Zverejnené dňa: 28.12.2017

_______________________________________________________________________

Verejná vyhláška: Oznámenie o predložení Projektu ochrany chráneného areálu Devínska Kobyla a Programu starostlivosti o chránený areál Devínska Kobyla (pdf)

Zverejnené dňa: 06.11.2017

_______________________________________________________________________

Výročná správa Mestská časť Bratislava - Devín za rok 2016 (pdf)
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky (pdf)

Zverejnené dňa: 28.11.2017

_______________________________________________________________________

 

Rozhodnutie o určení ochranných pásiem VZ Sihoť - Predloženie odvolania a spisového materiálu (pdf)

Zverejnené dňa: 21.08.2017

_______________________________________________________________________

Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020" na životné prostredie - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente spolu s informáciami uvedenými v zmysle § 6 odseku 3 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (pdf)

Zverejnené dňa: 24.7.2017

_______________________________________________________________________

Okresný úrad Bratislava po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že navrhovaná zmena strategického dokumentu: "Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu - BSK" sa nebude posudzovať.

Príloha >>

Zverejnené dňa: 24.7.2017

_______________________________________________________________________

NKP Hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti (pdf)

Zverejnené dňa: 27.3.2017

__________________________________________________________________________

Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály (pdf)

Zverejnené dňa: 22.02.2017

__________________________________________________________________________

 

Hlavné mesto SR Bratislavy oznamuje verejné prerokovanie územnoplánovacieho podkladu: "Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy - návrh"

- príloha č. 1 (pdf)
- príloha č. 2 (pdf)

__________________________________________________________________________

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany a prírody a vybraných zložiek životného prostredia, doručil rozhodnutie, že "Územný plán zóny Devín I " sa nebude posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z.

  - Rozhodnutie (pdf)
  - Mapové prílohy (pdf)

_______________________________________________________________________

Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica 2016-2022" (pdf)

__________________________________________________________________________

Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu "Územný plán zóny Devín I" na životné prostredie (pdf)

- Oznámenie (príloha)

__________________________________________________________________________

Oznámenie o opätovnom prerokovaní návrhu Územného plánu zóny Devín I (pdf)

Doložka COO

Textová časť

Grafická časť

__________________________________________________________________________

Verejná vyhláška k správnemu konaniu vo veci vyhotovenia programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Lesy SR Bratislava na obdobie 2016 - 2025 (pdf)

__________________________________________________________________________

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Dúbravka 2015 - 2024 (aktualizovaná a dopracovaná verzia pôvodného PHSR podľa nových podmienok zákona 309/2014)" (príloha)

__________________________________________________________________________

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - Zmeny a doplnky 04 - Obstarávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava predložil správu o hodnotení strategického dokumentu. (príloha)

Informácie nájdete aj na stránke http://www.bratislava.sk/uzemny-plan-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-rok-2007-v-zneni-neskorsich-zmien-a-doplnkov-zmeny-a-doplnky-04/d-11050214/p1=11049947

__________________________________________________________________________

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy - MŽP SR zaslalo záverečné stanovisko k strategickému dokumentu. (príloha č. 1, príloha č. 2)

Informácie nájdete aj na http://www.bratislava.sk/uzemny-generel-dopravy-hlavneho-mesta-sr-bratislavy/d-11050201/p1=11049947

__________________________________________________________________________

Od pondelka 1. februára 2016 začne fungovať v Bratislave v skúšobnej prevádzke moderné klientske centrum štátnej správy. Sídliť bude na Tomášikovej 46 v budove známej ako stará IKEA. Do Klientskeho centra pri Okresnom úrade Bratislava (OÚ BA) sa presťahuje štátna správa z desiatich adries v hlavnom meste.

Bližšie informácie nájdete v sekcii Oznamy pre obyvateľov a v priloženom dokumente.

__________________________________________________________________________

Zisťovacie konanie o posudzovaní zmeny strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskéj časti Bratislava - Devínska Nová Ves" (pdf)

__________________________________________________________________________

Nový zákon o registri adries (info v pdf)

- Vyhláška Ministerstva vnútra SR

- Novela

- Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

__________________________________________________________________________

Programový rozpočet MČ Devín na rok 2015 a výhľad na roky 2016 a 2017 (doc)

__________________________________________________________________________

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017 (xls)

__________________________________________________________________________

ARCHÍV - Miestne zastupiteľstvá

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2018 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku