Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Úradná tabuľa

Oznam:
Dňa 18. 9. 2017 sa bude konať zasadnutie komisie pre výstavbu a životné prostredie pri MÚ Devín. Žiadosti o stanovisko mestskej časti k investičným stavebným zámerom spolu s projektovou dokumentáciou je potrebné si podať do  14. 9. 2017.

Pozvánka na 20. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín >>

_______________________________________________________________________

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk: Marián Jackanin (pdf)

_______________________________________________________________________

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk: Jozef Kollár (pdf)

_______________________________________________________________________

VZN č. 2/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole (pdf)

_______________________________________________________________________

VZN č. 3/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava-Devín (pdf)

_______________________________________________________________________

Zverejnenie zámeru uzavrieť novú nájomnú zmluvu na prenájom pozemku (pdf)

_______________________________________________________________________

Rozhodnutie o určení ochranných pásiem VZ Sihoť - Predloženie odvolania a spisového materiálu (pdf)

_______________________________________________________________________

Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020" na životné prostredie - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente spolu s informáciami uvedenými v zmysle § 6 odseku 3 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (pdf)

_______________________________________________________________________

Okresný úrad Bratislava po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že navrhovaná zmena strategického dokumentu: "Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu - BSK" sa nebude posudzovať.

Príloha >>

Zverejnené dňa: 24.7.2017

_______________________________________________________________________

Generálny pardon na vypúšťanie odpadových vôd (pdf)

_______________________________________________________________________

Upovedomenie účastníkov konania o obsahu odvolania verejnou vyhláškou (pdf)

_______________________________________________________________________

Oznámenie (pdf)

_______________________________________________________________________

VZ Sedláčkov ostrov, ochranné pásma a osobitné využívanie vôd - Pozvánka na ústne pojednávanie verejnou vyhláškou (pdf)

_________________________________________________________________________

Zverejnenie zámeru (pdf)

_________________________________________________________________________

Rozhodnutie o určení ochranných pásiem VZ Sihoť (pdf)

_________________________________________________________________________

Oznámenie: O uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

  • František Sárkány (pdf)
  • Jaroslav Serina (pdf)

__________________________________________________________________________

OÚ Bratislava OSoŽP, OOP a VZŽPK poslal oznámenie: Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie "Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj" (pdf)

Vyvesené dňa: 24.4.2017

__________________________________________________________________________

Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV2064 Bratislavské luhy do národného zoznamu území európskeho významu (pdf)

  • príloha č. 1 - Mapa (jpg)
  • príloha č. 2 - Zoznam parciel (pdf)

__________________________________________________________________________

Verejná vyhláška (pdf)

__________________________________________________________________________

Verejná vyhláška - Rozhodnutie (pdf)

__________________________________________________________________________

Verejná vyhláška (pdf)

__________________________________________________________________________

Zverejnenie zámeru (pdf)

__________________________________________________________________________

Oznámenie o začatí prerokovania "Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj (pdf)

__________________________________________________________________________

NKP Hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti (pdf)

__________________________________________________________________________

Zrušenie opatrení (pdf)

__________________________________________________________________________

Harmonogram pristavenia VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV  (pdf)

__________________________________________________________________________

Oznam - Separovanie biologicky rozložiteľného odpadu (oznam) (žiadosť)

__________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti (pdf)

__________________________________________________________________________

Oznámenie - Kontajner na bioodpad (pdf)

__________________________________________________________________________

Pozvánka na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín (pdf)

__________________________________________________________________________

Návrh VZN č. 2 / 2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Devín na rok 2017 (pdf)

__________________________________________________________________________

Zber komunálnych odpadov (pdf)

__________________________________________________________________________

Zverejnenie zámerov (pdf1) (pdf2) (pdf3) (pdf4 - doplnenie)

__________________________________________________________________________

Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály (pdf)

__________________________________________________________________________

Verejná vyhláška - Sihoť (pdf)

  • Príloha k vyhláške (pdf)

__________________________________________________________________________

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín dňa 9.2.2017 schválilo VZN č.1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Devín s účinnosťou od 24.2.2017 (pdf)

__________________________________________________________________________

Oznam: Náplavové drevo pri Dunaji (pdf)

__________________________________________________________________________

Oznam (pdf)

Oznam o mieste uloženia písomnosti (pdf)

__________________________________________________________________________

Postupy pri prijímaní detí do MŠ (pdf)

Komisia, ktorá by preverila postupy pri prijímaní detí do MŠ v zložení: Ing. Štefan Kilársky, predseda Elena Cenká, Ing. Katarína Šulovská

Náplň práce komisie: Zozbierať a zabezpečiť odpovede na otázky prijaté písomne od občanov

__________________________________________________________________________

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 (pdf)

__________________________________________________________________________

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Devín (pdf)

__________________________________________________________________________

Zverejnenie zámerov: odňať správu pozemku (pdf) / odpredať pozemky (pdf) / uzavrieť dodatok k nájomnej zmluve na predĺženie nájmu pozemkov (pdf)

__________________________________________________________________________

Západoslovenská distribučná, a.s. - Výzva (pdf) / Upozornenie (pdf)

__________________________________________________________________________

Rozhodnutie - Program starostlivosti o lesy (pdf)

__________________________________________________________________________

Rozhodnutie - Navrhovaný strategický dokument ,,Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023" sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (pdf)

__________________________________________________________________________

Ochranné pásma vodárenského zdroja Sihoť: Zaslanie oponentského posudku verejnou vyhláškou (pdf)

__________________________________________________________________________

 

Hlavné mesto SR Bratislavy oznamuje verejné prerokovanie územnoplánovacieho podkladu: "Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy - návrh"

- príloha č. 1 (pdf)
- príloha č. 2 (pdf)

__________________________________________________________________________

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany a prírody a vybraných zložiek životného prostredia, doručil rozhodnutie, že "Územný plán zóny Devín I " sa nebude posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z.

  - Rozhodnutie (pdf)
  - Mapové prílohy (pdf)

_______________________________________________________________________

Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica 2016-2022" (pdf)

__________________________________________________________________________

Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu "Územný plán zóny Devín I" na životné prostredie (pdf)

- Oznámenie (príloha)

__________________________________________________________________________

Oznámenie o opätovnom prerokovaní návrhu Územného plánu zóny Devín I (pdf)

Doložka COO

Textová časť

Grafická časť

__________________________________________________________________________

Verejná vyhláška k správnemu konaniu vo veci vyhotovenia programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Lesy SR Bratislava na obdobie 2016 - 2025 (pdf)

__________________________________________________________________________

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Dúbravka 2015 - 2024 (aktualizovaná a dopracovaná verzia pôvodného PHSR podľa nových podmienok zákona 309/2014)" (príloha)

__________________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava - Devín vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme záhrad. (príloha - podmienky)

__________________________________________________________________________

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - Zmeny a doplnky 04 - Obstarávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava predložil správu o hodnotení strategického dokumentu. (príloha)

Informácie nájdete aj na stránke http://www.bratislava.sk/uzemny-plan-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-rok-2007-v-zneni-neskorsich-zmien-a-doplnkov-zmeny-a-doplnky-04/d-11050214/p1=11049947

__________________________________________________________________________

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy - MŽP SR zaslalo záverečné stanovisko k strategickému dokumentu. (príloha č. 1, príloha č. 2)

Informácie nájdete aj na http://www.bratislava.sk/uzemny-generel-dopravy-hlavneho-mesta-sr-bratislavy/d-11050201/p1=11049947

__________________________________________________________________________

Návrh VZN Mestskej časti Bratislava - Devín č. 1/2016 o určení výšky dotácie na mzdy na prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Devín na rok 2016 (pdf)

__________________________________________________________________________

Od pondelka 1. februára 2016 začne fungovať v Bratislave v skúšobnej prevádzke moderné klientske centrum štátnej správy. Sídliť bude na Tomášikovej 46 v budove známej ako stará IKEA. Do Klientskeho centra pri Okresnom úrade Bratislava (OÚ BA) sa presťahuje štátna správa z desiatich adries v hlavnom meste.

Bližšie informácie nájdete v sekcii Oznamy pre obyvateľov a v priloženom dokumente.

__________________________________________________________________________

Zisťovacie konanie o posudzovaní zmeny strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskéj časti Bratislava - Devínska Nová Ves" (pdf)

__________________________________________________________________________

Nový zákon o registri adries (info v pdf)

- Vyhláška Ministerstva vnútra SR

- Novela

- Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

__________________________________________________________________________

Programový rozpočet MČ Devín na rok 2015 a výhľad na roky 2016 a 2017 (doc)

__________________________________________________________________________

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017 (xls)

__________________________________________________________________________

ARCHÍV - Miestne zastupiteľstvá

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2017 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku